Ochtend- & avondcursus InDesign basis: € 475,–

Algemeen

Onderwerpen

Cursus InDesign basis

Cursuslocatie: [email protected], Amsterdam. Les­tij­den: 9.30 u – 12.00 u of 20.00 u – 22.30 u. Ochtend- en avondcur­sus­sen van 'Grafi­sche Cursus­sen' gaan gegaran­deerd door vanaf 4 cur­sisten. Het maxi­mum aan­tal cursisten voor ochtend- en avond­cur­sus­sen bedraagt 12. Wij streven naar een cursusgroep van gelijk instapniveau en hou­den daarom zo nodig een telefo­nisch of skype-gesprek vooraf met de cursisten.

Ik meld
me aan !

Wat leer je in de 8-weekse cursus InDesign basis?

In de cursus 'InDesign basis' leer je de funda­men­tele principes van dit veel­gebruikte opmaakpro­gramma kennen zoals kaders en hun diverse inhoud, alle typografische mogelijkheden, stramienpagina's, stijlen en effec­ten. Ook het gebruik van vormen en kleur komt aan bod. Nadat je deze tech­nie­ken beheerst, kun je geheel zelf aan de slag.

Dit kan een boek, tijdschrift of leaflet zijn, maar evengoed een interactieve PDF of digitaal formulier.  Aan bod komen ook de voorbereidingen die je eventueel moet treffen om het materiaal naar een drukker te sturen.

 

Cursusmateriaal

Tijdens de cursus InDesign kun je de opdrach­ten lezen vanaf je lap­top, een tab­let of zelfs je smart­phone. Maar een papie­ren ver­sie is ook voor­handen. Ons les­mate­riaal bestaat behalve uit tekstuele oefe­ningen ook uit video's. Uniek aan ons systeem is het gebruik van een zoge­naamd Lear­ning Manage­ment Systeem, waarin je heel flexibel thuis­opdrach­ten kunt maken en aan het eind van elk blok een testje of quiz doet. Doe een gratis online proefles op onze les­site zodat je enigs­zins kunt snuf­felen aan dit systeem en jezelf ervan over­tui­gen dat wij over het beste cursus­materiaal beschik­ken dat op dit moment op de markt is.

Je werkt in principe met InDesign op je eigen lap­top. Dat kan met een vol­ledig werkende trial­versie of na het nemen van een ID-abon­ne­ment bij Adobe. Tegen meer­kosten (49,– euro ex btw) zijn lap­tops bij 'Grafische Cursussen' te huur.

 

Voor wie is deze cursus bedoeld?

De cursus InDesign is ontworpen voor ieder­een die meer dan alleen maar een eerste stap wil zetten op het pad van vormgeving en opmaak. Ook als je al een klein beetje met InDesign hebt geëxpe­ri­men­teerd, maak je in deze cur­sus een volgende stap mid­dels zogenaamde expert-oefe­nin­gen. Ben je werk­zaam in de grafi­sche vorm­geving of reclame­wereld, dan is deze cursus voor jou geschikt. Omdat secre­ta­riaat­­mede­wer­kers of zzp'ers steeds vaker worden in­gezet om een advertentie of nieuws­brief te maken, is deze cur­sus ook voor hen ont­wikkeld.

 

Basiskennis

Om aan deze cursus te kunnen deel­nemen, word je geacht alge­mene computer­­vaardig­heden te bezit­ten, zoals het kopiëren van bestan­den of het openen van pro­gramma's en bestan­den. Ook moet je een USB-stick kunnen gebrui­ken en enige kennis van bestands­beheer is gewenst. Je kiest zelf voor het ge­wenste platform: Apple of Windows.

 

Certificaat

Aan het eind van de cur­sus ontvang je een certi­fi­caat, mits je een vol­doende scoort op de eind­toets.  Het staat je vrij om gedu­rende 3 maan­den na de cursus de docent te mai­len met speci­fieke InDesign-vragen.

 

Waarin onderscheiden wij ons van concurrerende opleidingsinstituten?

Grofweg kun je de opleidings­instituten inde­len in 'grote' en 'kleine' klas­sen. Wij han­teren een maxi­mum aantal cur­sis­ten van 6 en voor ochtend- of avondcursussen een maximum van 12 cursisten. In dit geper­so­na­li­seerd 'kleine klas'-onder­wijs bieden wij gega­ran­deerd een lage prijs. Dit zijn de rede­nen waarom wij dit kunnen garan­deren:

 

pluspuntgeen soft- en hardware-kosten: je oefent met InDesign in prin­cipe op je eigen laptop;

pluspuntgeen ves­tigings­kosten: onze cursus­ruimte met alle facili­­tei­­ten wordt  kort­durend gehuurd bij Seats2meet of Aristo Acco­mo­­daties, inclu­­sief beamer, inter­­­net en voor jou als cur­sist een heel lekkere lunch;

pluspuntnauwelijks over­head­­kos­ten: geen secre­­ta­­ri­aat, office- en sales­­­managers. Wij orga­ni­se­ren als docen­ten zelf de cur­sus­sen.

 

Check onze cursus­tarie­ven en ver­ge­­lijk ze gerust met die van andere aan­bie­ders. Doe het!

 

Verder onder­schei­den wij ons door een Lear­ning Manage­ment Sys­teem waarin alle cur­sis­ten op multi­me­diale wijze kun­nen wor­den onder­wezen en gevolgd. 'Grafische Cursussen' is de enige aan­bie­der van respon­sive cursus­materiaal dat je zowel op je lap­top als je tab­let en smart­phone kunt vol­gen.

 

Zijn er dan geen na­de­len? Jazeker, die zijn er ook:

 

minpuntbij ons geen prach­tig uit­zicht over een hoofd­stede­lijke gracht met overeen­komstige cursustarieven;

minpuntbij ons geen cursussen op het gebied van video & audio, marketing (SEO en analytics) en office-pakketten. Wel state-of-the-art cursussen op grafisch gebied en op het gebied van webdesign en presentatie.

 

Heb je nog een vraag over de cursus? Neem dan eerst contact met ons op!

 

afbeeldingen InDesign Basis

Introductie

Introductie InDesign (ontstaan, versies, Nederlands-Engels)

InDesign in samenhang met Illustrator & Photoshop

Terminologie desktop en toetsenbord

 

Tekst

uit welke onderdelen is tekst opgebouwd?

welke functies heeft tekst?

Vormgeving tekst op teken- en alineaniveau

Wat is nog meer van invloed op de vorm van tekst?

Import van tekst

tekstkaders: linken, primair tekstkader, opties tekstkader

 

De interface

Regelbalk

Menu’s, submenu’s, flyoutmenu’s en contextmenu’s

Sneltoetsen

Gereedschappen

Helpfunctie

Werkruimte

Navigatie

Hulplijnen

Schermmodi

Notities

 

Stramienen, kolommen, marges

Stramienen: waarvoor dienen ze en hoe stel je ze in?

Marges

Werken in kolommen en op basislijnen

Uitstrekken en splitsen van tekst over kolommen

Afbrekingen en afbreekroutines

Alinealijnen

Tabellen, tabstops en spaties

Open Type

 

Stijlen

Alineastijlen

Tekenstijlen

Snel toepassen

Stijlen bewaren en laden

Objectstijlen

Geneste stijlen

GREP

Opsommingen en lijsten

Inhoudsopgaven, indexen etc

automatische tekstsoorten en kruisverwijzigen

 

Afbeeldingen & kleur

Afbeeldingen plaatsen

Kenmerken afbeeldingen

Selectiegereedschappen

Opties afbeeldingen in regelbalk

Tekstomloop

Verankerde objecten (anchored objects)

Bibliotheek

kleurstalen, CMYK, RGB, steunkleuren

kleurverlopen

kleurprofielen en kleurbeheer

 

Basispagina's

objecten op basispagina’s

pagina’s verplaatsen

paginanummering

Effecten

uitlijning van objecten

Zoek/vervang

 

Vormen, lijnen & paden

Vormen

Lijnen

Paden

 

Naar de drukker of het web

Controle bestanden

Transparantieinstellingen

Kleurscheidingen

Vouwschema’s

Boekjes afdrukken

Pakket

PDF-varianten

Epub en Ipad-publikaties

Flexibele layouts

Interactieve documenten maken

Knoppen & hyperlinks

Animaties & diashow

Bel adviseur
info jaarcursus

Heb je vandaag al iets leuks geleerd?

logo Grafische Cursussen

STUUR MIJ TIPS & TRICKS !

© Grafische Cursussen & creative sweet zijn eigendom van option one, 2020

Cursus InDesign basis
logo Grafische Cursussen
Bel adviseur
info jaarcursus
logo Grafische Cursussen
Cursus InDesign basis
afbeeldingen InDesign Basis
embleem Grafische Cursussen
logo Grafische Cursussen
Homeknop

Algemeen

Onderwerpen

Cursus InDesign basis

Cursuslocatie: Tempo Team, Amster­dam. Les­tij­den: 19.30 u – 22.00 u. Avond- en ochtendcur­sus­sen van 'Grafische Cursussen' gaan gegarandeerd door vanaf 4 cursisten. Het maxi­mum aantal cursisten voor avond- en ochtend­cur­sus­sen bedraagt 12. Wij streven naar een cursusgroep van gelijk instap­niveau en hou­den daarom zo nodig een telefonisch of skype-gesprek vooraf met de cursisten.

Wat leer je in de 8-weekse cursus InDesign basis?

In de cursus 'InDesign basis' leer je de funda­men­tele principes van dit veelgebruikte opmaakpro­gramma kennen zoals kaders en hun diverse inhoud, alle typografische mogelijkheden, stra­mien­pagina's, stijlen en effec­ten. Ook het gebruik van vormen en kleur komt aan bod. Nadat je deze tech­nie­ken beheerst, kun je geheel zelf aan de slag.

Dit kan een boek, tijdschrift of leaflet zijn, maar evengoed een interactieve PDF of digitaal formulier.  Aan bod komen ook de voorbereidingen die je eventueel moet treffen om het materiaal naar een drukker te sturen.

 

Cursusmateriaal

Tijdens de cursus InDesign kun je de opdrach­ten lezen vanaf je lap­top, een tab­let of zelfs je smart­phone. Maar een papie­ren ver­sie is ook voor­handen. Ons les­mate­riaal bestaat behalve uit tekstuele oefe­ningen ook uit video's. Uniek aan ons systeem is het gebruik van een zoge­naamd Lear­ning Manage­ment Systeem, waarin je heel flexibel thuis­opdrach­ten kunt maken en aan het eind van elk blok een testje of quiz doet. Doe een gratis online proefles op onze les­site zodat je enigs­zins kunt snuf­felen aan dit systeem en jezelf ervan over­tui­gen dat wij over het beste cursus­materiaal beschik­ken dat op dit moment op de markt is.

Je werkt in principe met InDesign op je eigen lap­top. Dat kan met een vol­ledig werkende trial­versie of na het nemen van een ID-abon­ne­ment bij Adobe. Tegen meer­kosten (49,– euro ex btw) zijn lap­tops bij 'Grafische Cursussen' te huur.

 

Voor wie is deze cursus bedoeld?

De cursus InDesign is ontworpen voor ieder­een die meer dan alleen maar een eerste stap wil zetten op het pad van vormgeving en opmaak. Ook als je al een klein beetje met InDesign hebt geëxpe­ri­men­teerd, maak je in deze cur­sus een volgende stap mid­dels zogenaamde expert-oefe­nin­gen. Ben je werk­zaam in de grafi­sche vorm­geving of reclame­wereld, dan is deze cursus voor jou geschikt. Omdat secre­ta­riaat­­mede­wer­kers of zzp'ers steeds vaker worden in­gezet om een advertentie of nieuws­brief te maken, is deze cur­sus ook voor hen ont­wikkeld.

 

Basiskennis

Om aan deze cursus te kunnen deel­nemen, word je geacht alge­mene computer­­vaardig­heden te bezit­ten, zoals het kopiëren van bestan­den of het openen van pro­gramma's en bestan­den. Ook moet je een USB-stick kunnen gebrui­ken en enige kennis van bestands­beheer is gewenst. Je kiest zelf voor het ge­wenste platform: Apple of Windows.

 

Certificaat

Aan het eind van de cur­sus ontvang je een certi­fi­caat, mits je een vol­doende scoort op de eind­toets.  Het staat je vrij om gedu­rende 3 maan­den na de cursus de docent te mai­len met speci­fieke InDesign-vragen.

 

Waarin onderscheiden wij ons van concurrerende opleidingsinstituten?

Grofweg kun je de opleidings­instituten inde­len in 'grote' en 'kleine' klas­sen. Wij han­teren een maxi­mum aantal cur­sis­ten van 6. In dit geper­so­na­li­seerd 'kleine klas'-onder­wijs bieden wij gega­ran­deerd een lage prijs. Dit zijn de rede­nen waarom wij dit kunnen garan­deren:

 

pluspuntgeen soft- en hardware-kosten: je oefent met InDesign in prin­cipe op je eigen laptop;

pluspuntgeen ves­tigings­kosten: onze cursus­ruimte met alle facili­­tei­­ten wordt  kort­durend gehuurd bij Seats2meet of Aristo Acco­mo­­daties, inclu­­sief beamer, inter­­­net en een heerlijke lunch;

pluspuntnauwelijks over­head­­kos­ten: geen secre­­ta­­ri­aat, office- en sales­­­managers. Wij orga­ni­se­ren als docen­ten zelf de cur­sus­sen.

 

Check onze cursus­tarie­ven en ver­ge­­lijk ze ge­rust met die van andere aan­bie­ders. Doe het!

 

Verder onder­schei­den wij ons door een Lear­ning Manage­ment Sys­teem waarin alle cur­sis­ten op multi­me­diale wijze kun­nen wor­den onder­wezen en gevolgd. 'Grafische Cursussen' is de enige aan­bie­der van respon­sive cursus­materiaal dat je zowel op je lap­top als je tab­let en smart­phone kunt vol­gen.

 

Zijn er dan geen na­de­len? Jazeker, die zijn er ook:

 

minpuntbij ons geen prach­tig uit­zicht over een hoofd­stede­lijke gracht met overeen­komstige tarieven;

minpuntbij ons geen cursussen op het gebied van video & audio, marketing (SEO en analytics) en office-pakketten. Wel state-of-the-art cursussen op grafisch gebied en op het gebied van web­design en presentatie.

 

Heb je nog een vraag over de cursus? Neem dan eerst contact met ons op!

Ik meld me aan !

Introductie

Introductie InDesign (ontstaan, versies, Nederlands-Engels)

InDesign in samenhang met Illustrator & Photoshop

Terminologie desktop en toetsenbord

 

Tekst

uit welke onderdelen is tekst opgebouwd?

welke functies heeft tekst?

Vormgeving tekst op teken- en alineaniveau

Wat is nog meer van invloed op de vorm van tekst?

Import van tekst

tekstkaders: linken, primair tekstkader, opties tekstkader

 

De interface

Regelbalk

Menu’s, submenu’s, flyoutmenu’s en contextmenu’s

Sneltoetsen

Gereedschappen

Helpfunctie

Werkruimte

Navigatie

Hulplijnen

Schermmodi

Notities

 

Stramienen, kolommen, marges

Stramienen: waarvoor dienen ze en hoe stel je ze in?

Marges

Werken in kolommen en op basislijnen

Uitstrekken en splitsen van tekst over kolommen

Afbrekingen en afbreekroutines

Alinealijnen

Tabellen, tabstops en spaties

Open Type

 

Stijlen

Alineastijlen

Tekenstijlen

Snel toepassen

Stijlen bewaren en laden

Objectstijlen

Geneste stijlen

GREP

Opsommingen en lijsten

Inhoudsopgaven, indexen etc

automatische tekstsoorten en kruisverwijzigen

 

Afbeeldingen & kleur

Afbeeldingen plaatsen

Kenmerken afbeeldingen

Selectiegereedschappen

Opties afbeeldingen in regelbalk

Tekstomloop

Verankerde objecten (anchored objects)

Bibliotheek

kleurstalen, CMYK, RGB, steunkleuren

kleurverlopen

kleurprofielen en kleurbeheer

 

Basispagina's

objecten op basispagina’s

pagina’s verplaatsen

paginanummering

Effecten

uitlijning van objecten

Zoek/vervang

 

Vormen, lijnen & paden

Vormen

Lijnen

Paden

 

Naar de drukker of het web

Controle bestanden

Transparantieinstellingen

Kleurscheidingen

Vouwschema’s

Boekjes afdrukken

Pakket

PDF-varianten

Epub en Ipad-publikaties

Flexibele layouts

Interactieve documenten maken

Knoppen & hyperlinks

Animaties & diashow

Ik meld me aan !

logo Grafische Cursussen
Bel adviseur