Cursusinformatie InDesign voor gevorderden: € 575,–

Algemeen

Onderwerpen

Cursus InDesign gevorderd

Cursuslocatie:  [email protected], Aristo Accommo­daties of Seats2meet. Les­tij­den: 10.30 u – 17.00 u. Een lunch is inbegre­pen. Cur­sus­sen van 'Grafische Cursussen' gaan gegarandeerd door vanaf 2 cursisten. Het maximum aantal cursisten bedraagt 6. Wij streven naar een cursusgroep van gelijk instapniveau en houden daarom zo nodig een telefonisch of skype-gesprek vooraf met de cursisten.

Ik meld
me aan !

Wat leer je in de tweedaagse cursus InDesign voor gevorderden?

In de cursus voor gevorderden zet je de stappen naar een volle­dig profes­sioneel ge­bruik van InDesign. Na afloop weet je alle PDF-varianten op waarde te schat­ten, pas je object-, tabel- en geneste stijlen toe, heb­ben basispagina's geen gehei­men meer voor je en genereer je automatisch inhouds­opgaven en indexen. Ook leer je kleur­manage­ment en Open­Type-mogelijk­heden. Tot slot worden een aan­tal handige plug­ins bespro­ken. Nadat je deze tech­­nie­­ken hebt geleerd, mag je jezelf een profes­sio­nele gebrui­ker van InDesign noe­men.

 

Cursusmateriaal

Tijdens de cursus 'InDesign voor gevor­der­den' kun je de opdrach­ten lezen vanaf je lap­top, een tab­let of zelfs je smart­­phone. Maar een papie­­ren ver­sie is ook voor­­handen. Ons les­­mate­­r­iaal bestaat behalve uit tekstuele oefe­ningen ook uit video's en testjes.

Je werkt in prin­cipe met InDesign op je eigen lap­top. Dat kan met een vol­ledig wer­ken­de trial­versie of na het nemen van een ID-abon­ne­­ment bij Adobe. Tegen meer­kosten (49,– euro ex btw) zijn lap­tops bij 'Grafische Cursussen' te huur.

 

Voor wie is deze cursus bedoeld?

De cursus 'InDesign voor gevorderden' is ont­worpen voor ieder­een die al redelijk thuis is in de basis­func­ties van InDesign en dit programma nu op profes­sio­neel niveau wil beheersen. Ben je werk­zaam in de grafi­sche vorm­geving of reclame­­wereld en heb je al erva­ring met InDesign, dan is deze cursus voor jou geschikt. Omdat secre­ta­riaat­­mede­wer­kers of zzp'ers steeds vaker worden in­gezet om een advertentie of nieuws­brief te maken, is deze cur­sus ook voor hen ont­wikkeld. Op verzoek kun je een test doen om te bepa­len of de basiscursus dan wel de gevor­derde cursus voor jou het meest geschikt is.

 

Basiskennis

Om aan deze cursus te kunnen deel­nemen, word je geacht de basiscursus InDesign te hebben gevolgd of een ver­ge­lijkbaar kennisniveau te bezitten. Van­zelf­sprekend heb je ook alge­mene computer­­vaardig­heden, zoals het kopiëren van bestan­den of het openen van pro­gramma's en bestan­den. Ook moet je een USB-stick kunnen gebrui­ken en is enige kennis van bestands­beheer gewenst. Je kiest zelf voor het ge­wenste platform: Apple of Windows.

 

Certificaat

Aan het eind van de cur­sus ontvang je een certi­fi­caat, mits je een vol­doende scoort op de eind­toets.  Het staat je vrij om gedu­rende 3 maan­den na de cursus de docent te mai­len met speci­fieke InDesign-vragen.

 

Waarin onderscheiden wij ons van concurrerende opleidingsinstituten?

Grofweg kun je de opleidings­instituten inde­len in 'grote' en 'kleine' klas­sen. Wij han­teren een maxi­mum aantal cur­sis­ten van 6. In dit geper­so­na­li­seerd 'kleine klas'-onder­wijs bieden wij gega­ran­deerd een lage prijs. Dit zijn de rede­nen waarom wij dit kunnen garan­deren:

 

pluspuntgeen soft- en hardware-kosten: je oefent met InDesign in prin­cipe op je eigen laptop;

pluspuntgeen ves­tigings­kosten: onze cursus­ruimte met alle facili­­tei­­ten wordt  kort­durend gehuurd bij Seats2meet of Aristo Acco­mo­­daties, inclu­­sief beamer, inter­­­net en voor jou als cur­sist een heel lekkere lunch;

pluspuntnauwelijks over­head­­kos­ten: geen secre­­ta­­ri­aat, office- en sales­­­managers. Wij orga­ni­se­ren als docen­ten zelf de cur­sus­sen.

 

Check onze cursus­tarie­ven en ver­ge­­lijk ze gerust met die van andere aan­bie­ders. Doe het!

 

Verder onder­schei­den wij ons door een Lear­ning Manage­ment Sys­teem waarin alle cur­sis­ten op multi­me­diale wijze kun­nen wor­den onder­wezen en gevolgd. 'Grafische Cursussen' is de enige aan­bie­der van respon­sive cursus­materiaal dat je zowel op je lap­top als je tab­let en smart­phone kunt vol­gen.

 

Zijn er dan geen na­de­len? Jazeker, die zijn er ook:

 

minpuntbij ons geen prach­tig uit­zicht over een hoofd­stede­lijke gracht met overeen­komstige cursustarieven;

minpuntbij ons geen cursussen op het gebied van video & audio, marketing (SEO en analytics) en office-pakketten. Wel state-of-the-art cursussen op grafisch gebied en op het gebied van webdesign en presentatie.

 

Heb je nog een vraag over de cursus? Neem dan eerst contact met ons op!

 

afbeeldingen InDesign gevorderden

Tekst

Opties van tekstkaders: grootte automatisch aanpassen en aangepast basislijnraster

Open Type

Kruisverwijzingen

Tekstvariabelen

Voorwaardelijke tekst

Markeringen

Gevorderde opsommings- en nummeringsopties

 

Stramienpagina's en grids

Gevorderde opties van stramienpagina's

Waarom een 7- of 12-koloms grid?

Een grid op basis van hulplijnen

Alternatieve layouts

Vloeiende layouts

 

Afbeeldingen en paden

Tekstomloop

Uitknippaden

Alfa-kanalen

Pen-gereedschappen

Paden en Pathfinder

Verankerde objecten

 

Kleur

Kleurstalen, CMYK, RGB, steunkleuren

Kleurverlopen

Kleurthema's

Samengestelde inkten

Kleurprofielen en kleurbeheer

 

Automatisering

Objectstijlen

Tabel- en celstijlen

Geneste stijlen

GREP

Inhoudsopgaven

Indexen

Scripts

CC-bibliotheken

 

Naar de drukker of het web

Controle bestanden

Transparantieinstellingen

Kleurscheidingen

Vouwschema’s

Boekjes afdrukken

Pakket

PDF-varianten

Publish online

 

 

MELD JE AAN !

Bel adviseur
info jaarcursus

Heb je vandaag al iets leuks geleerd?

logo Grafische Cursussen

STUUR MIJ TIPS & TRICKS !

© Grafische Cursussen & creative sweet zijn eigendom van option one, 2020

Cursus InDesign gevorderd
logo Grafische Cursussen
Bel adviseur
info jaarcursus
logo Grafische Cursussen
Cursus InDesign gevorderd
afbeeldingen InDesign gevorderden
embleem Grafische Cursussen
logo Grafische Cursussen
Homeknop

Algemeen

Onderwerpen

Cursus InDesign gevorderd

Cursuslocatie: [email protected], Aristo Accommo­daties of Seats2meet. Les­tij­den: 10.30 u – 17.00 u. Een lunch is inbegre­pen. Cur­sus­sen van 'Grafische Cursussen' gaan gegarandeerd door vanaf 2 cursisten. Het maximum aantal cursisten bedraagt 6. Wij streven naar een cursusgroep van gelijk instapniveau en houden daartom zo nodig een telefonisch of skype-gesprek vooraf met de cursisten.

Wat leer je in de tweedaagse cursus InDesign voor gevorderden?

In de cursus voor gevorderden zet je de stappen naar een volle­dig profes­sioneel ge­bruik van InDesign. Na afloop weet je alle PDF-varianten op waarde te schat­ten, pas je object-, tabel- en geneste stijlen toe, heb­ben basispagina's geen gehei­men meer voor je en genereer je automatisch inhoudsopgaven en indexen. Ook leer je kleur­manage­ment en Open­Type-mogelijk­heden. Tot slot worden een aan­tal handige plug­ins bespro­ken. Nadat je deze tech­­nie­­ken hebt geleerd, mag je jezelf een profes­sio­nele gebrui­ker van InDesign noe­men.

 

Cursusmateriaal

Tijdens de cursus 'InDesign voor gevor­der­den' kun je de opdrach­ten lezen vanaf je lap­top, een tab­let of zelfs je smart­­phone. Maar een papie­­ren ver­sie is ook voor­­handen. Ons les­­mate­­r­iaal bestaat behalve uit tekstuele oefe­ningen ook uit video's en testjes.

Je werkt in prin­cipe met InDesign op je eigen lap­top. Dat kan met een vol­ledig wer­ken­de trial­versie of na het nemen van een ID-abon­ne­­ment bij Adobe. Tegen meer­kosten (49,– euro ex btw) zijn lap­tops bij 'Grafische Cursussen' te huur.

 

Voor wie is deze cursus bedoeld?

De cursus 'InDesign voor gevorderden' is ont­worpen voor ieder­een die al redelijk thuis is in de basis­func­ties van InDesign en dit programma nu op profes­sio­neel niveau wil beheersen. Ben je werk­zaam in de grafi­sche vorm­geving of reclame­­wereld en heb je al erva­ring met InDesign, dan is deze cursus voor jou geschikt. Omdat secre­ta­riaat­­mede­wer­kers of zzp'ers steeds vaker worden in­gezet om een advertentie of nieuws­brief te maken, is deze cur­sus ook voor hen ont­wikkeld. Op verzoek kun je een test doen om te bepa­len of de basiscursus dan wel de gevor­derde cursus voor jou het meest geschikt is.

 

Basiskennis

Om aan deze cursus te kunnen deel­nemen, word je geacht de basiscursus InDesign te hebben gevolgd of een vergelijkbaar kennisniveau te bezitten. Van­zelf­sprekend heb je ook alge­mene computer­­vaardig­heden, zoals het kopiëren van bestan­den of het openen van pro­gramma's en bestan­den. Ook moet je een USB-stick kunnen gebrui­ken en is enige kennis van bestands­beheer gewenst. Je kiest zelf voor het ge­wenste platform: Apple of Windows.

 

Certificaat

Aan het eind van de cur­sus ontvang je een certi­fi­caat, mits je een vol­doende scoort op de eind­toets.  Het staat je vrij om gedu­rende 3 maan­den na de cursus de docent te mai­len met speci­fieke InDesign-vragen.

 

Waarin onderscheiden wij ons van concurrerende opleidingsinstituten?

Grofweg kun je de opleidings­instituten inde­len in 'grote' en 'kleine' klas­sen. Wij han­teren een maxi­mum aantal cur­sis­ten van 6. In dit geper­so­na­li­seerd 'kleine klas'-onder­wijs bieden wij gega­ran­deerd een lage prijs. Dit zijn de rede­nen waarom wij dit kunnen garan­deren:

 

pluspuntgeen soft- en hardware-kosten: je oefent met InDesign in prin­cipe op je eigen laptop;

pluspuntgeen ves­tigings­kosten: onze cursus­ruimte met alle facili­­tei­­ten wordt  kort­durend gehuurd bij Seats2meet of Aristo Acco­mo­­daties, inclu­­sief beamer, inter­­­net en een heerlijke lunch;

pluspuntnauwelijks over­head­­kos­ten: geen secre­­ta­­ri­aat, office- en sales­­­managers. Wij orga­ni­se­ren als docen­ten zelf de cur­sus­sen.

 

Check onze cursus­tarie­ven en ver­ge­­lijk ze ge­rust met die van andere aan­bie­ders. Doe het!

 

Verder onder­schei­den wij ons door een Lear­ning Manage­ment Sys­teem waarin alle cur­sis­ten op multi­me­diale wijze kun­nen wor­den onder­wezen en gevolgd. 'Grafische Cursussen' is de enige aan­bie­der van respon­sive cursus­materiaal dat je zowel op je lap­top als je tab­let en smart­phone kunt vol­gen.

 

Zijn er dan geen na­de­len? Jazeker, die zijn er ook:

 

minpuntbij ons geen prach­tig uit­zicht over een hoofd­stede­lijke gracht met overeen­komstige tarieven;

minpuntbij ons geen cursussen op het gebied van video & audio, marketing (SEO en analytics) en office-pakketten. Wel state-of-the-art cursussen op grafisch gebied en op het gebied van web­design en presentatie.

 

Heb je nog een vraag over de cursus? Neem dan eerst contact met ons op!

 

Ik meld me aan !

Introductie Photoshop

​De interface

Oefening 1A: Docu­men­ten ope­nen en rang­­schik­ken

Oefening 1B: Navigatie

​Photoshop: een kick­start

​Een kleur kiezenSelecties

Oefening 2A: Selecties met de Lasso

Oefening 2B: Selecties met de Veel­­hoek­­­lasso

Oefening 2C: Selecties met de Mag­ne­ti­­sche lasso

Oefening 2D: De selectie­­kadergereed­schappen

​ Het bewerken van selecties in Snel­­­masker­­­­modus

Oefening 2E: Selecties met de Tover­staf

Oefening 2F: Selecties met de Snelle selectie

Oefening 2G: Selecties opslaan

​Wat betekenen Anti-alias en Doeze­laar?Lagen

Oefening 3A: Introductie Lagen

​Het paneel Lagen nader bekeken

Oefening 3B: Overvloeimodi 1

Oefening 3C: Overvloeimodi 2

​De wiskunde van overvloeimodi

Oefening 3D: Laagmaskers

Oefening 3E: Aanpas­­­sings­­lagen

​Aanpassingslagen nader bekekenTekst­effecten

Oefening 4A: De tekst­­gereed­schappen

Oefening 4B: Tekst als afbeel­ding

Oefening 4C: Versierde tekst door laag­stijlen

Oefening 4D: Een tekst­­portret

 

Retouches

Oefening 5A: De juiste uit­snede

Oefening 5B: Belich­ting, helder­­heid con­­trast, niveaus en curven

​Het histogram

Oefening 5C: Een kleur­­­zweem verwij­­­deren

Oefening 5D: De beste vlek­­­verwij­­de­raar

Oefening 5E: Foto's opfrissen door meer verza­­­digde kleuren

 

Kleuren

​Inleiding in de kleurenleer

Oefening 6A: Kleurverlopen

Oefening 6B: Van kleur naar zwart/wit

Oefening 6C: Van kleur via zwart/wit naar duotoon

Oefening 6D: Een kleur­­thema via Capture

 

Tekenen & schilderen

​Vormen, paden en pixels

Oefening 7A: Aangepaste vormen

​Het glibberige pad

Oefening 7B: Aan de slag met de Pen

Oefening 7C: Digitaal schilderen

Oefening 7D: Van portret naar karikatuurNaar beeld­scherm & druk­pers

​Beeld- en monitor­pixels, afmetingen en resolutie

Oefening 8A: Afbeel­dingen opslaan voor het web

​Welk bestands­formaat voor welk doel?

Oefening 8B: Klaar maken om af te drukken

Oefening 8C: Een panoramafoto voor drukwerk en het web

​Wat zijn Kanalen?

​Wat betekent bitdiepte?

Ik meld me aan !

logo Grafische Cursussen
Bel adviseur