Cursusinformatie OS X Gevorderd: € 375,–

Algemeen

Onderwerpen

Cursus OS X gevorderd

Cursuslocatie: Aristo Accommo­daties of Seats2meet. Les­tij­den: 10.30 u – 17.00 u. Een lunch is inbegre­pen. Cur­sus­sen van 'Grafische Cursussen' gaan gegarandeerd door vanaf 2 cursisten. Het maximum aantal cursisten bedraagt 6. Wij streven naar een cursusgroep van gelijk instapniveau en houden daarom zo nodig een telefonisch of skype-gesprek vooraf met de cursisten.

Ik meld
me aan !

Heb je wel al ervaring met je Apple-laptop of desktop­computer, maar toch het gevoel dat je er eigenlijk meer uit zou moeten halen? Je bent niet de enige. Als je echt profes­sioneel wilt werken, zul je je eerst echt thuis moeten voelen in het besturings­systeem OS X of OS Sierra. In deze cursus leer je alle ins en outs van deze professionele werkomgeving.

 

Wat leer je in de eendaagse cursus OS X voor gevorderden?

De nadruk in deze cursus ligt op het snel en efficiënt werken met alle mee­gele­verde Apps (als Mail, Safari, Foto's, iTunes, Agenda, Kaar­ten, Con­tac­ten, Face­Time en iMessage) en ser­vices als Siri en iCloud. Door de vele tips en snel­toet­sen krijg je al gauw het gevoel in een Ferrari te rijden op de digi­tale snel­weg van Apple.  Kijk bij 'Onderwerpen' voor het complete lesplan.

 

Cursusmateriaal

Tijdens de cur­sus OS X ontvang je een hand­boek waar­in alle essen­tiële onder­delen van dit besturings­programma op schrift zijn gesteld.  Tot het cursus­mate­riaal beho­ren ook korte digi­tale test­jes om te zien in hoe­verre je de les­stof beheerst. De onder­delen waarop je geen vol­doende scoort, neem je onder bege­lei­ding van de docent nog­­maals door.  Je werkt in prin­cipe op je eigen Apple-lap­top.  Tegen meer­kosten (49,– euro ex btw) zijn ook lap­tops bij 'Grafische Cursussen' te huur.

 

Voor wie is deze cursus bedoeld?

De cursus OS X is ontworpen voor ieder­een die al ervaring heeft met een Apple-computer maar beseft dat hij/zij niet alles op de snelste of beste manier doet. Het zal je niet ver­ba­zen dat wij ook Apple-gebrui­kers van het eer­ste uur met deze cur­sus bij­scho­len. Want als er één belang­­rijke vaar­dig­­heid in de brede beroeps­prak­tijk wordt ver­waar­loosd, dan is het wel die om snel en effi­ciënt met OS X om te gaan.

 

Basiskennis

Om aan deze cursus deel te nemen is enige ervaring met een Apple-computer vereist. Je kunt ook starten met de cursus ' OS X voor beginners'.  Als de onder­werpen van die cursus je bekend zijn, ben je in staat deze cursus met goed gevolg af te leggen.

 

Certificaat

Aan het eind van de cur­sus ontvang je een certi­fi­caat, mits je een vol­doende scoort op de eind­toets.  Het staat je vrij om gedu­rende 3 maan­den na de cursus de docent te mai­len met speci­fieke vragen over het besturingssysteem OS X.

 

Waarin onderscheiden wij ons van concurrerende opleidingsinstituten?

Grofweg kun je de opleidings­instituten inde­len in 'grote' en 'kleine' klas­sen. Wij han­teren een maxi­mum aantal cur­sis­ten van 6. In dit geper­so­na­li­seerd 'kleine klas'-onder­wijs bieden wij gega­ran­deerd een lage prijs. Dit zijn de rede­nen waarom wij dit kunnen garan­deren:

 

geen soft- en hardware-kosten: je oefent in prin­cipe op je eigen Apple laptop;

geen ves­tigings­kosten: onze cursus­ruimte met alle facili­­tei­­ten wordt  kort­durend gehuurd bij Seats2meet of Aristo Acco­mo­­daties, inclu­­sief beamer, inter­­­net en een heerlijke lunch;

nauwelijks over­head­­kos­ten: geen secre­­ta­­ri­aat, office- en sales­­­managers. Wij orga­ni­se­ren als docen­ten zelf de cur­sus­sen.

 

Check onze cursus­tarie­ven en ver­ge­­lijk ze gerust met die van andere aan­bie­ders. Doe het!

 

Verder onder­schei­den wij ons door een Lear­ning Manage­ment Sys­teem waarin alle cur­sis­ten op multi­me­diale wijze kun­nen wor­den onder­wezen en gevolgd. 'Grafische Cursussen' is de enige aan­bie­der van respon­sive cursus­materiaal dat je zowel op je lap­top als je tab­let en smart­phone kunt vol­gen.

 

Zijn er dan geen na­de­len? Jazeker, die zijn er ook:

 

bij ons geen prach­tig uit­zicht over een hoofd­stede­lijke gracht met overeen­komstige cursustarieven;

bij ons geen cursussen op het gebied van video & audio, marketing (SEO en analytics) en office-pakketten. Wel state-of-the-art cursussen op grafisch gebied en op het gebied van webdesign en presentatie.

 

Heb je nog een vraag over de cursus? Neem dan eerst contact met ons op!

 

afbeeldingen OS X gevorderd

Werkomgeving

Mission Control optimaal benutten

Spotlight extra's

Wanneer is Siri of LaunchPad handig?

Berichtgevingen en Herinneringen aan­pas­sen

Rechten van gebruikers instellen

Onmisbare sneltoetsen

Notities

 

Bestands- en schijfbeheer

Tips en trics voor het (her)noemen van bestanden

Automatisch hernoemen van bestanden met Automator

Standaardprogramma voor het openen van PDF- en JPEG-bestanden wijzigen

Wanneer pas je 'slimme mappen' toe?

Systeemvoorkeuren

Je harde schijf partitioneren of optima­li­se­ren

Apps voor efficiency-meting

TimeMachine

BoothCamp: Windows op een Apple-Computer?Programma's

De cursisten bepalen welke Apple-pro­gram­ma's diep­gaand wor­den behan­deld, afhanke­lijk van hun praktijk­situatie. In dit blok veel tips en weet­jes om een echte ken­ner te wor­den. Denk aan een work­shop 'presen­ta­ties maken met Key­note' of 'Een boek publi­ceren in de iBook Store'. Het kan natuur­lijk ook gaan over alle mogelijk­heden van Safari of iTunes of over han­dige Apps uit de App Store. Tot slot nog een aan­rader: de work­shop 'Een profes­sio­nele hand­tekening in Mail maken'. Jij als cur­sist bepaalt welke work­­shop gegeven wordt.

 

Netwerk en de Cloud

Je Apple ID

iCloud gebruiken

Handige services als DropBox, Google Drive en OneDrive

Verbinding maken met servers

WIFI optimaal instellen

je Apple-computer als HotSpot

Bestanden uit­wisse­len met Airdrop

Het delen van printers en beeld­scher­men

Airplay en beeldschermresolutie instel­len

Een beamer of tweede monitor aan­sluiten

Een draadloze muis met Bluetooth

 

Overig

Met welke apps maak je het handigst schermafdrukken?

Wachtwoorden en Sleutel­hanger­toe­gang

Letter­typen down­loaden en instal­leren

 

 

Bel adviseur
info jaarcursus

Heb je vandaag al iets leuks geleerd?

logo Grafische Cursussen

STUUR MIJ TIPS & TRICKS !

© Grafische Cursussen & creative sweet zijn eigendom van option one, 2020

Cursus OS X gevorderd
logo Grafische Cursussen
Bel adviseur
info jaarcursus
logo Grafische Cursussen
Cursus OS X gevorderd
afbeeldingen OS X gevorderd
embleem Grafische Cursussen
logo Grafische Cursussen
Homeknop

Algemeen

Onderwerpen

Cursus OS X gevorderd

Cursuslocatie: Aristo Accommo­daties of Seats2meet. Les­tij­den: 10.30 u – 17.00 u. Een lunch is inbegre­pen. Cur­sus­sen van 'Grafische Cursussen' gaan gegarandeerd door vanaf 2 cursisten. Het maximum aantal cursisten bedraagt 6. Wij streven naar een cursusgroep van gelijk instapniveau en houden daarom zo nodig een telefonisch of skype-gesprek vooraf met de cursisten.

Heb je wel al ervaring met je Apple-laptop of desktop­computer, maar toch het gevoel dat je er eigenlijk meer uit zou moeten halen? Je bent niet de enige. Als je echt profes­sioneel wilt werken, zul je je eerst echt thuis moeten voelen in het besturings­systeem OS X of OS Sierra. In deze cursus leer je alle ins en outs van deze professionele werkomgeving.

 

Wat leer je in de eendaagse cursus OS X voor gevorderden?

De nadruk in deze cursus ligt op het snel en efficiënt werken met alle mee­gele­verde Apps (als Mail, Safari, Foto's, iTunes, Agenda, Kaar­ten, Con­tac­ten, Face­Time en iMessage) en ser­vices als Siri en iCloud. Door de vele tips en snel­toet­sen krijg je al gauw het gevoel in een Ferrari te rijden op de digi­tale snel­weg van Apple.  Kijk bij 'Onderwerpen' voor het complete lesplan.

 

Cursusmateriaal

Tijdens de cur­sus OS X ontvang je een hand­boek waar­in alle essen­tiële onder­delen van dit besturings­programma op schrift zijn gesteld.  Tot het cursus­mate­riaal beho­ren ook korte digi­tale test­jes om te zien in hoe­verre je de les­stof beheerst. De onder­delen waarop je geen vol­doende scoort, neem je onder bege­lei­ding van de docent nog­­maals door.  Je werkt in prin­cipe op je eigen Apple-lap­top.  Tegen meer­kosten (49,– euro ex btw) zijn ook lap­tops bij 'Grafische Cursussen' te huur.

 

Voor wie is deze cursus bedoeld?

De cursus OS X is ontworpen voor ieder­een die al ervaring heeft met een Apple-computer maar beseft dat hij/zij niet alles op de snelste of beste manier doet. Het zal je niet ver­ba­zen dat wij ook Apple-gebrui­kers van het eer­ste uur met deze cur­sus bij­scho­len. Want als er één belang­­rijke vaar­dig­­heid in de brede beroeps­prak­tijk wordt ver­waar­loosd, dan is het wel die om snel en effi­ciënt met OS X om te gaan.

 

Basiskennis

Om aan deze cursus deel te nemen is enige ervaring met een Apple-computer vereist. Je kunt ook starten met de cursus ' OS X voor beginners'.  Als de onder­werpen van die cursus je bekend zijn, ben je in staat deze cursus met goed gevolg af te leggen.

 

Certificaat

Aan het eind van de cur­sus ontvang je een certi­fi­caat, mits je een vol­doende scoort op de eind­toets.  Het staat je vrij om gedu­rende 3 maan­den na de cursus de docent te mai­len met speci­fieke vragen over het besturingssysteem OS X.

 

Waarin onderscheiden wij ons van concurrerende opleidingsinstituten?

Grofweg kun je de opleidings­instituten inde­len in 'grote' en 'kleine' klas­sen. Wij han­teren een maxi­mum aantal cur­sis­ten van 6. In dit geper­so­na­li­seerd 'kleine klas'-onder­wijs bieden wij gega­ran­deerd een lage prijs. Dit zijn de rede­nen waarom wij dit kunnen garan­deren:

 

geen soft- en hardware-kosten: je oefent in prin­cipe op je eigen Apple laptop;

geen ves­tigings­kosten: onze cursus­ruimte met alle facili­­tei­­ten wordt  kort­durend gehuurd bij Seats2meet of Aristo Acco­mo­­daties, inclu­­sief beamer, inter­­­net en een heerlijke lunch;

nauwelijks over­head­­kos­ten: geen secre­­ta­­ri­aat, office- en sales­­­managers. Wij orga­ni­se­ren als docen­ten zelf de cur­sus­sen.

 

Check onze cursus­tarie­ven en ver­ge­­lijk ze ge­rust met die van andere aan­bie­ders. Doe het!

 

Verder onder­schei­den wij ons door een Lear­ning Manage­ment Sys­teem waarin alle cur­sis­ten op multi­me­diale wijze kun­nen wor­den onder­wezen en gevolgd. 'Grafische Cursussen' is de enige aan­bie­der van respon­sive cursus­materiaal dat je zowel op je lap­top als je tab­let en smart­phone kunt vol­gen.

 

Zijn er dan geen na­de­len? Jazeker, die zijn er ook:

 

bij ons geen prach­tig uit­zicht over een hoofd­stede­lijke gracht met overeen­komstige cursustarieven;

bij ons geen cursussen op het gebied van video & audio, marketing (SEO en analytics) en office-pakketten. Wel state-of-the-art cursussen op grafisch gebied en op het gebied van webdesign en presentatie.

 

Heb je nog een vraag over de cursus? Neem dan eerst contact met ons op!

Ik meld me aan !

Werkomgeving

Mission Control optimaal benutten

Spotlight extra's

Wanneer is Siri of LaunchPad handig?

Berichtgevingen en Herinneringen aan­pas­sen

Rechten van gebruikers instellen

Onmisbare sneltoetsen

Notities

 

Bestands- en schijfbeheer

Tips en trics voor het (her)noemen van bestanden

Automatisch hernoemen van bestanden met Automator

Standaardprogramma voor het openen van PDF- en JPEG-bestanden wijzigen

Wanneer pas je 'slimme mappen' toe?

Systeemvoorkeuren

Je harde schijf partitioneren of optima­li­se­ren

Apps voor efficiency-meting

TimeMachine

BoothCamp: Windows op een Apple-Computer?Programma's

De cursisten bepalen welke Apple-pro­gram­ma's diep­gaand wor­den behan­deld, afhanke­lijk van hun praktijk­situatie. In dit blok veel tips en weet­jes om een echte ken­ner te wor­den. Denk aan een work­shop 'presen­ta­ties maken met Key­note' of 'Een boek publi­ceren in de iBook Store'. Het kan natuur­lijk ook gaan over alle mogelijk­heden van Safari of iTunes of over han­dige Apps uit de App Store. Tot slot nog een aan­rader: de work­shop 'Een profes­sio­nele hand­tekening in Mail maken'. Jij als cur­sist bepaalt welke work­­shop gegeven wordt.

 

Netwerk en de Cloud

Je Apple ID

iCloud gebruiken

Handige services als DropBox, Google Drive en OneDrive

Verbinding maken met servers

WIFI optimaal instellen

je Apple-computer als HotSpot

Bestanden uit­wisse­len met Airdrop

Het delen van printers en beeld­scher­men

Airplay en beeldschermresolutie instel­len

Een beamer of tweede monitor aan­sluiten

Een draadloze muis met Bluetooth

 

Overig

Met welke apps maak je het handigst schermafdrukken?

Wachtwoorden en Sleutel­hanger­toe­gang

Letter­typen down­loaden en instal­leren

 

 

logo Grafische Cursussen
Bel adviseur