Ochtend- & avondcursus Photoshop basis: € 475,–

Algemeen

Onderwerpen

Cursus Photoshop basis

Cursuslocatie: [email protected], Amsterdam. Les­tij­den: 9.30 u – 12.00 u of 20.00 u – 22.30 u. Ochtend- en avondcur­sus­sen van 'Grafi­sche Cursus­sen' gaan gegaran­deerd door vanaf 4 cur­sisten. Het maxi­mum aan­tal cursisten voor ochtend- en avond­cur­sus­sen bedraagt 12. Wij streven naar een cursusgroep van gelijk instapniveau en hou­den daarom zo nodig een telefo­nisch of skype-gesprek vooraf met de cursisten.

Ik meld
me aan !

Wat leer je in de 8-weekse cursus Photoshop basis?

In de cursus Photo­shop leer je de funda­men­tele technieken waar dit populaire beeld­bewer­kings­pro­gramma zich op baseert: lagen, mas­kers, over­vloei­modi, fil­ters, effec­ten, aan­pas­sings­lagen, pixels en reso­lutie. Nadat je deze tech­nie­ken beheerst, kun je geheel zelf aan de slag.

Zo leer je kleu­ren aan te pas­sen, foto's vrij­staand te maken en te retou­cheren. Ook maak je o.a. panorama­foto's, col­la­ges en tekst­effecten en zet je de eerste stap­pen naar het digi­taal tekenen en schil­deren. Tot slot optima­liseer je je werk met het oog op druk­werk (zoals boeken, tijd­schriften en bro­chures) of online uitingen (zoals web­sites, ban­ners, HTML-nieuws­brieven en mail).

 

Cursusmateriaal

Tijdens de cursus Photo­shop kun je de opdrach­ten lezen vanaf je lap­top, een tab­let of zelfs je smart­phone. Maar een papie­ren ver­sie is ook beschikbaar. Ons les­mate­riaal bestaat behalve uit tekstuele oefe­ningen ook uit video's. Uniek aan ons systeem is het gebruik van een zoge­naamd Lear­ning Manage­ment Systeem, waarin je heel flexibel thuis­opdrach­ten kunt maken en aan het eind van elk blok een testje of quiz doet. Doe de gratis online proefles op onze les­site zodat je enigs­zins kunt snuf­felen aan dit systeem en jezelf ervan over­tui­gen dat wij over het beste cursus­materiaal beschik­ken dat op dit moment op de markt is.

Je werkt in principe met Photo­shop op je eigen lap­top. Dat kan met een vol­ledig werkende trial­versie of na het nemen van een PS-abon­ne­ment bij Adobe. Tegen meer­kosten (49,– euro ex btw) zijn lap­tops bij 'Grafische Cursussen' te huur.

 

Voor wie is deze cursus bedoeld?

De cursus Photoshop is geschikt voor ieder­een die meer dan alleen maar een eerste stap wil zetten op het pad van digitale beeld­bewer­king. Ook als je al een klein beetje met Photo­shop hebt geëxpe­ri­men­teerd, maak je in deze cur­sus een volgende stap mid­dels zogenaamde expert-oefe­nin­gen. Ben je werk­zaam in de grafi­sche vorm­geving, reclame­wereld of als foto­graaf. Omdat secre­ta­riaat­­mede­wer­kers of zzp'ers steeds vaker worden in­gezet om een site of nieuws­brief te maken, is bij de ontwikkeling van deze cur­sus ook aan hen gedacht.

 

Basiskennis

Om aan deze Photoshop-cursus te kunnen deel­nemen, word je geacht alge­mene computer­­vaardig­heden te bezit­ten, zoals het kopiëren van bestan­den of het openen van pro­gramma's en bestan­den. Ook moet je een USB-stick kunnen gebrui­ken en is enige kennis van bestands­beheer gewenst. Je kiest zelf het ge­wenste platform: Apple of Windows.

 

Certificaat

Aan het eind van de cur­sus ontvang je een certi­fi­caat, mits je een vol­doende scoort op de eind­toets.  Het staat je vrij om gedu­rende 3 maan­den na de cursus de docent te mai­len met speci­fieke Photo­shop-vragen.

 

Waarin onderscheiden wij ons van concurrerende opleidingsinstituten?

Grofweg kun je de opleidings­instituten inde­len in 'grote' en 'kleine' klas­sen. Wij han­teren een maxi­mum aantal cur­sis­ten van 6 en voor ochtend- of avondcursussen een maximum van 12 cursisten. In dit geper­so­na­li­seerd 'kleine klas'-onder­wijs bieden wij gega­ran­deerd een lage prijs. Dit zijn de rede­nen waarom wij dit kunnen garan­deren:

 

pluspuntgeen soft- en hardware-kosten: je oefent met Photo­shop in prin­cipe op je eigen laptop;

pluspuntgeen ves­tigings­kosten: onze cursus­ruimte met de leslocatie wordt  kort­durend gehuurd bij Seats2meet of Tempo Team, inclu­­sief beamer en inter­­­net;

pluspuntnauwelijks over­head­­kos­ten: geen secre­­ta­­ri­aat, office- en sales­­­managers. Wij orga­ni­se­ren als docen­ten zelf de cur­sus­sen.

 

Check onze cursus­tarie­ven en ver­ge­­lijk ze gerust met die van andere aan­bie­ders. Doe het!

 

Verder onder­schei­den wij ons door een Lear­ning Manage­ment Sys­teem waarin alle cur­sis­ten op multi­me­diale wijze kun­nen wor­den onder­wezen en gevolgd. 'Grafische Cursussen' is de enige aan­bie­der van respon­sive cursus­materiaal dat je zowel op je lap­top als je tab­let en smart­phone kunt vol­gen.

 

Zijn er dan geen na­de­len? Jazeker, die zijn er ook:

 

minpuntbij ons geen prach­tig uit­zicht over een hoofd­stede­lijke gracht met overeen­komstige tarieven;

minpuntbij ons geen cursussen op het gebied van video & audio, marketing (SEO en analytics) en office-pakketten. Wel state-of-the-art cursussen op grafisch gebied en op het gebied van webdesign en presentatie.

 

Heb je nog een vraag over de cursus? Neem dan eerst contact met ons op!

afbeeldingen cursus Photoshop

Introductie Photoshop

​De interface

Oefening 1A: Docu­men­ten ope­nen en rang­­schik­ken

Oefening 1B: Navigatie

​Photoshop: een kick­start

​Een kleur kiezenSelecties

Oefening 2A: De Lasso

Oefening 2B: De Veel­­hoek­­­lasso

Oefening 2C: De Mag­ne­ti­­sche lasso

Oefening 2D: De selectie­­kadergereed­schappen

​ Het bewerken van selecties in Snel­­­masker­­­­modus

Oefening 2E: De Tover­staf

Oefening 2F: De Snelle selectie

Oefening 2G: Selecties opslaan

​Wat betekenen Anti-alias en Doeze­laar?Lagen

Oefening 3A: Introductie Lagen

​Het paneel Lagen nader bekeken

Oefening 3B: Overvloeimodi 1

Oefening 3C: Overvloeimodi 2

​De wiskunde van overvloeimodi

Oefening 3D: Laagmaskers

Oefening 3E: Aanpas­­­sings­­lagen

​Aanpassingslagen nader bekekenTekst­effecten

Oefening 4A: De tekst­­gereed­schappen

Oefening 4B: Tekst als afbeel­ding

Oefening 4C: Versierde tekst door laag­stijlen

Oefening 4D: Een tekst­­portret

 

Retouches

Oefening 5A: De juiste uit­snede

Oefening 5B: Belich­ting, helder­­heid con­­trast, niveaus en curven

​Het histogram

Oefening 5C: Een kleur­­­zweem verwij­­­deren

Oefening 5D: De beste vlek­­­verwij­­de­raar

Oefening 5E: Foto's opfrissen door meer verza­­­digde kleuren

 

Kleuren

​Inleiding in de kleurenleer

Oefening 6A: Kleurverlopen

Oefening 6B: Van kleur naar zwart/wit

Oefening 6C: Van kleur via zwart/wit naar duotoon

Oefening 6D: Een kleur­­thema via Capture

 

Tekenen & schilderen

​Vormen, paden en pixels

Oefening 7A: Aangepaste vormen

​Het glibberige pad

Oefening 7B: Aan de slag met de Pen

Oefening 7C: Digitaal schilderen

Oefening 7D: Van portret naar karikatuurNaar beeld­scherm & druk­pers

​Beeld- en monitor­pixels, afmetingen en resolutie

Oefening 8A: Afbeel­dingen opslaan voor het web

​Welk bestands­formaat voor welk doel?

Oefening 8B: Klaar maken om af te drukken

Oefening 8C: Een panoramafoto voor drukwerk en het web

​Wat zijn Kanalen?

​Wat betekent bitdiepte?

Bel adviseur
info jaarcursus

Heb je vandaag al iets leuks geleerd?

logo Grafische Cursussen

STUUR MIJ TIPS & TRICKS !

© Grafische Cursussen & creative sweet zijn eigendom van option one, 2020

Cursus Photoshop basis
logo Grafische Cursussen
Bel adviseur
info jaarcursus
logo Grafische Cursussen
Cursus Photoshop basis
afbeeldingen cursus Photoshop
embleem Grafische Cursussen
logo Grafische Cursussen
Homeknop

Algemeen

Onderwerpen

Cursus Photoshop basis

Cursuslocatie: [email protected], Amsterdam. Les­tij­den: 9.30 u – 12.00 u of 20.00 u – 22.30 u. Ochtend- en avondcur­sus­sen van 'Grafi­sche Cursus­sen' gaan gega­ran­deerd door vanaf 4 cur­sisten. Het maxi­mum aan­tal cursisten voor avond- en ochtend­cur­sus­sen bedraagt 12. Wij streven naar een cursusgroep van gelijk instap­niveau en hou­den daarom zo nodig een telefo­nisch of skype-gesprek vooraf met de cursisten.

Wat leer je in de 8-weekse cursus Photoshop basis?

In de cursus Photo­shop leer je de funda­men­tele technieken waar dit populaire beeld­bewer­kings­pro­gramma zich op baseert: lagen, mas­kers, over­vloei­modi, fil­ters, effec­ten, aan­pas­sings­lagen, pixels en reso­lutie. Nadat je deze tech­nie­ken beheerst, kun je geheel zelf aan de slag.

Zo leer je kleu­ren aan te pas­sen, foto's vrij­staand te maken en te retou­cheren. Ook maak je o.a. panorama­foto's, col­la­ges en tekst­effecten en zet je de eerste stap­pen naar het digi­taal tekenen en schil­deren. Tot slot optima­liseer je je werk met het oog op druk­werk (zoals boeken, tijd­schriften en bro­chures) of online uitingen (zoals web­sites, ban­ners, HTML-nieuws­brieven en mail).

 

Cursusmateriaal

Tijdens de cursus Photo­shop kun je de opdrach­ten lezen vanaf je lap­top, een tab­let of zelfs je smart­phone. Maar een papie­ren ver­sie is ook beschikbaar. Ons les­mate­riaal bestaat behalve uit tekstuele oefe­ningen ook uit video's. Uniek aan ons systeem is het gebruik van een zoge­naamd Lear­ning Manage­ment Systeem, waarin je heel flexibel thuis­opdrach­ten kunt maken en aan het eind van elk blok een testje of quiz doet. Doe de gratis online proefles op onze les­site zodat je enigs­zins kunt snuf­felen aan dit systeem en jezelf ervan over­tui­gen dat wij over het beste cursus­materiaal beschik­ken dat op dit moment op de markt is.

Je werkt in principe met Photo­shop op je eigen lap­top. Dat kan met een vol­ledig werkende trial­versie of na het nemen van een PS-abon­ne­ment bij Adobe. Tegen meer­kosten (49,– euro ex btw) zijn lap­tops bij 'Grafische Cursussen' te huur.

 

Voor wie is deze cursus bedoeld?

De cursus Photoshop is geschikt voor ieder­een die meer dan alleen maar een eerste stap wil zetten op het pad van digitale beeld­bewer­king. Ook als je al een klein beetje met Photo­shop hebt geëxpe­ri­men­teerd, maak je in deze cur­sus een volgende stap mid­dels zogenaamde expert-oefe­nin­gen. Ben je werk­zaam in de grafi­sche vorm­geving, reclame­wereld of als foto­graaf. Omdat secre­ta­riaat­­mede­wer­kers of zzp'ers steeds vaker worden in­gezet om een site of nieuws­brief te maken, is bij de ontwikkeling van deze cur­sus ook aan hen gedacht.

 

Basiskennis

Om aan deze Photoshop-cursus te kunnen deel­nemen, word je geacht alge­mene computer­­vaardig­heden te bezit­ten, zoals het kopiëren van bestan­den of het openen van pro­gramma's en bestan­den. Ook moet je een USB-stick kunnen gebrui­ken en is enige kennis van bestands­beheer gewenst. Je kiest zelf het ge­wenste platform: Apple of Windows.

 

Certificaat

Aan het eind van de cur­sus ontvang je een certi­fi­caat, mits je een vol­doende scoort op de eind­toets.  Het staat je vrij om gedu­rende 3 maan­den na de cursus de docent te mai­len met speci­fieke Photo­shop-vragen.

 

Waarin onderscheiden wij ons van concurrerende opleidingsinstituten?

Grofweg kun je de opleidings­instituten inde­len in 'grote' en 'kleine' klas­sen. Wij han­teren een maxi­mum aantal cur­sis­ten van 6 en voor ochtend- of avondcursussen een maximum van 12 cursisten. In dit geper­so­na­li­seerd 'kleine klas'-onder­wijs bieden wij gega­ran­deerd een lage prijs. Dit zijn de rede­nen waarom wij dit kunnen garan­deren:

 

pluspuntgeen soft- en hardware-kosten: je oefent met Photo­shop in prin­cipe op je eigen laptop;

pluspuntgeen ves­tigings­kosten: onze cursus­ruimte met alle facili­­tei­­ten wordt  kort­durend gehuurd bij Seats2meet of Aristo Acco­mo­­daties, inclu­­sief beamer, inter­­­net en een heerlijke lunch;

pluspuntnauwelijks over­head­­kos­ten: geen secre­­ta­­ri­aat, office- en sales­­­managers. Wij orga­ni­se­ren als docen­ten zelf de cur­sus­sen.

 

Check onze cursus­tarie­ven en ver­ge­­lijk ze ge­rust met die van andere aan­bie­ders. Doe het!

 

Verder onder­schei­den wij ons door een Lear­ning Manage­ment Sys­teem waarin alle cur­sis­ten op multi­me­diale wijze kun­nen wor­den onder­wezen en gevolgd. 'Grafische Cursussen' is de enige aan­bie­der van respon­sive cursus­materiaal dat je zowel op je lap­top als je tab­let en smart­phone kunt vol­gen.

 

Zijn er dan geen na­de­len? Jazeker, die zijn er ook:

 

minpuntbij ons geen prach­tig uit­zicht over een hoofd­stede­lijke gracht met overeen­komstige tarieven;

minpuntbij ons geen cursussen op het gebied van video & audio, marketing (SEO en analytics) en office-pakketten. Wel state-of-the-art cursussen op grafisch gebied en op het gebied van webdesign en presentatie.

 

Heb je nog een vraag over de cursus? Neem dan eerst contact met ons op!

Ik meld me aan !

Introductie Photoshop

​De interface

Oefening 1A: Docu­men­ten ope­nen en rang­­schik­ken

Oefening 1B: Navigatie

​Photoshop: een kick­start

​Een kleur kiezenSelecties

Oefening 2A: Selecties met de Lasso

Oefening 2B: Selecties met de Veel­­hoek­­­lasso

Oefening 2C: Selecties met de Mag­ne­ti­­sche lasso

Oefening 2D: De selectie­­kadergereed­schappen

​ Het bewerken van selecties in Snel­­­masker­­­­modus

Oefening 2E: Selecties met de Tover­staf

Oefening 2F: Selecties met de Snelle selectie

Oefening 2G: Selecties opslaan

​Wat betekenen Anti-alias en Doeze­laar?Lagen

Oefening 3A: Introductie Lagen

​Het paneel Lagen nader bekeken

Oefening 3B: Overvloeimodi 1

Oefening 3C: Overvloeimodi 2

​De wiskunde van overvloeimodi

Oefening 3D: Laagmaskers

Oefening 3E: Aanpas­­­sings­­lagen

​Aanpassingslagen nader bekekenTekst­effecten

Oefening 4A: De tekst­­gereed­schappen

Oefening 4B: Tekst als afbeel­ding

Oefening 4C: Versierde tekst door laag­stijlen

Oefening 4D: Een tekst­­portret

 

Retouches

Oefening 5A: De juiste uit­snede

Oefening 5B: Belich­ting, helder­­heid con­­trast, niveaus en curven

​Het histogram

Oefening 5C: Een kleur­­­zweem verwij­­­deren

Oefening 5D: De beste vlek­­­verwij­­de­raar

Oefening 5E: Foto's opfrissen door meer verza­­­digde kleuren

 

Kleuren

​Inleiding in de kleurenleer

Oefening 6A: Kleurverlopen

Oefening 6B: Van kleur naar zwart/wit

Oefening 6C: Van kleur via zwart/wit naar duotoon

Oefening 6D: Een kleur­­thema via Capture

 

Tekenen & schilderen

​Vormen, paden en pixels

Oefening 7A: Aangepaste vormen

​Het glibberige pad

Oefening 7B: Aan de slag met de Pen

Oefening 7C: Digitaal schilderen

Oefening 7D: Van portret naar karikatuurNaar beeld­scherm & druk­pers

​Beeld- en monitor­pixels, afmetingen en resolutie

Oefening 8A: Afbeel­dingen opslaan voor het web

​Welk bestands­formaat voor welk doel?

Oefening 8B: Klaar maken om af te drukken

Oefening 8C: Een panoramafoto voor drukwerk en het web

​Wat zijn Kanalen?

​Wat betekent bitdiepte?

Ik meld me aan !

logo Grafische Cursussen
Bel adviseur