De jaarcursus bestaat uit diverse blok­ken van in totaal 36 bijeenkomsten. Deze ex­clusieve cursus wordt twee­maal per jaar geor­ga­ni­seerd in de ochtend­uren (zater­dagen van 9.30 u – 12.00 u) of avonduren (donderdagen van 17.30 u – 20.00 u). De pro­gram­ma's Photo­­shop, Illustra­tor  en InDesign vormen een belang­rijk onder­deel van deze omvat­tende cur­sus, maar ook allerlei typografische en presentatie-tools komen uitgebreid aan bod.

Typografie1) Typografie

Typografie vormt het elemen­taire fun­da­ment van veel vorm­ge­ge­ven producten. In dit blok leer je de ontstaans­geschie­de­nis en categorisering van letter­families, hun functio­naliteit en onderlinge wissel­werking. Je leert de antwoor­den op vragen als: welke typo­grafie is het meest geschikt voor het web en wat zijn de 'best prac­ti­ses' van typografie?

 

Vormgeving2) Vormgeving

In dit blok leer je de grond­sla­gen van de kleu­ren­leer, het grid-sys­teem, vlakver­de­lingen, papier­soorten, etc. Je weet na dit blok o.a. hoe je een bladinde­ling kunt maken en hoe je een coherent kleuren­schema sa­men­stelt. En je leert vooral de universele prin­ci­pes van vorm­geving.

 

Opmaakprogramma's3) Opmaak­programma's

Je krijgt drie vol­ledige cursussen Photo­hop, InDe­sign  Illus­tra­tor in 3 blokken van 8 weken. Zie de afzonderlijke cursus­pagi­na's van Photohop, ID en Illus­tra­tor voor een overzicht van de les­inhoud. Na deze blok­ken weet je hoe je logo's ont­werpt, beelden vergaand aan­past en een flyer, nieuwsbrief of tijdschrift opmaakt.

 

4) Bezoek aan drukkerij

Na het vorige blok breng je met de cursus­groep een be­zoek aan een drukkerij om een goede in­druk te krijgen van het druk­proces.

 

 

 

checkstate-of-the-art cursusmateriaal

checkonline tests en certificaat

check36 weken grafisch onderwijs door vakdocenten

checkmaximaal 12 deelnemers

checkalles over drukwerk en webdesign

checkleer professioneel presenteren

checktevredenheidsgarantie

 

Webdesign5) Webdesign

Nadat in de vo­ri­ge blokken de nadruk heeft gelegen op op­maak en druk­werk, leer je in dit blok een web­site bouwen. Daar hoeft in principe geen ken­nis van html, css of java­­script aan te pas te komen, maar je leert wel waarvoor deze code is bedoeld. Ook duik je dieper in Word­Press of een van de online dien­sten om web­pagina's te maken.

 

Presentaties6) Presentaties

Heb je al eens een presentatie gehouden? In dit gedeelte van de jaarcursus leer je hoe je een onder­werp het best kunt presen­te­ren. Ook komen digitale hulp­mid­de­len als Key­note, Poll Every­where, Kahoot en Type­form aan bod. En weet jij precies waarom Steve Jobs zo'n over­tui­gen­de presentator was? Na dit blok wel!

 

Leslokatie

De lokatie waar de jaarcursus plaatsvindt, is de vergader­zaal van [email protected] of tt-vereniging Tempo-Team te Amster­dam. Kijk op de pagi­na met cursus­lokaties om een indruk te krijgen van de les­omgeving van deze onlangs opgele­ver­de nieuwbouw. In de ontvangst­ruimte zijn (warme) dranken en versna­pe­ringen voor­handen.

 

Tarief jaarcursus

De kosten van de grafische jaarcursus be­dragen € 1975,– ex. BTW. Inbegrepen zijn de handleidingen PS, ID, Illustra­tor, Muse en Keynote. Verder krijg je alle di­gitale leer­middelen na de cur­sus mee en houd je een jaar lang toegang tot ons LMS-sys­teem met tests, oefe­nin­gen, certif­i­caat etc.

 

Tevredenheidsgarantie

'Grafische Cursussen' biedt een unieke tevreden­heids­­garantie. Mocht je ondanks onze inspan­nin­gen het beste grafisch vak­onder­wijs te bie­den, niet tevre­den zijn in het verloop van de cursus, dan retourneren wij het niet-gevolg­de deel van het cursus­bedrag. Deze garan­tie bieden wij gedurende de eerste 12 lessen van de cursus. Een reken­voor­­beeld: als je in het onver­hoopte geval na 5 lessen toch wilt afzien van de cursus, dan krijg je € 1700,– (31/36 x 1975,–) retour.

 

Een inspirerende samen­werking

Net zoals jij enthousiast bent om je gra­fi­sche kennis uit te breiden, zo staan wij ent­hou­siast voor onze groepen. Wij houden ervan om onze kennis professioneel en didactisch verantwoord over te dragen. Dat is de reden waarom wij ons vak ervan heb­ben gemaakt! Iedere dag genieten wij van de steeds verder evoluerende gra­fi­sche technieken en van al het moois dat onze cursisten maken.

Meer informatie?

 bel: 06 22 11 77 09

Opmaakprogramma's

logo Grafische Cursussen
logo Creative Sweet

Typografie

Vormgeving

Opmaakprogramma's

checkleer professioneel presenteren

Webdesign

Presentaties

embleem Grafische Cursussen
logo Creative Sweet
Homeknop

 

1) Typografie

Typografie vormt het elemen­taire fun­da­ment van veel vorm­ge­ge­ven producten. In dit blok van de jaarcursus leer je de ontstaans­geschiedenis en categorisering van letter­families, hun functio­naliteit en onderlinge wissel­wer­king. Je krijgt antwoor­den op vragen als: welke typo­grafie is het meest geschikt voor het web en wat zijn de 'best prac­ti­ses' van typografie?

 

2) Vormgeving

In dit blok leer je de grond­sla­gen van de kleu­ren­leer, het grid-sys­teem, vlakver­de­lingen, papiersoorten, etc. Je weet na dit blok o.a. hoe je een blad­inde­ling kunt maken en hoe je een coherent kleurenschema samen­stelt. En je leert vooral de universele prin­ci­pes van vormgeving.

 

3) Opmaak­programma's

Je krijgt drie vol­ledige cursussen Photo­shop, InDe­sign en Illus­tra­tor in 3 blokken van 8 weken. Zie de afzonderlijke cursus­pagi­na's van Photohop, Illus­trator en ID voor een overzicht van de les­inhoud. Na deze blok­ken van de jaarcursus weet je hoe je logo's ont­werpt, beelden vergaand aan­past en een flyer, nieuwsbrief of tijdschrift opmaakt.

 

 

4) Bezoek aan drukkerij

Na het vorige blok breng je met de cursus­groep een bezoek aan een drukkerij om een goede in­druk te krijgen van het druk­proces.

 

5) Webdesign

Nadat in de vo­ri­ge blokken de nadruk heeft gelegen op op­maak en druk­werk, leer je in dit blok een web­site bouwen. Daar hoeft in principe geen ken­nis van html, css of java­­script aan te pas te komen, maar je leert wel waarvoor deze code is bedoeld. Ook duik je dieper in Word­Press of een van de online dien­sten om web­pagina's te maken.

 

 

6) Presentaties

Heb je al eens een presentatie gehouden? In dit gedeelte van de jaarcursus leer je hoe je een onder­werp het best kunt presen­te­ren. Ook komen digitale hulp­mid­de­len als Key­note, Poll Every­where, Kahoot en Type­form aan bod. En weet jij precies waarom Steve Jobs zo'n over­tuigende presentator was? Na dit blok wel!

 

Leslokatie

De lokatie waar de jaarcursus plaatsvindt, is de vergader­zaal van [email protected] of tt-vereniging Tempo-Team te Amster­dam. Kijk op de pagi­na met cursuslokaties om een indruk te krijgen van de les­omgeving van deze onlangs opgele­ver­de nieuw­bouw. In de ontvangstruimte zijn (warme) dranken en versna­pe­ringen voor­handen.

 

Tarief jaarcursus

De kosten van de grafische jaarcursus be­dragen € 1975,– ex. BTW. Inbegrepen zijn de handleidingen voor PS, ID, Illustra­tor, Muse en Keynote. Verder krijg je alle di­gitale leermiddelen na de cur­sus mee en houd je een jaar lang toegang tot ons LMS-sys­teem met tests, oefe­nin­gen, certif­i­caat etc.

 

Tevredenheidsgarantie

'Grafische Cursussen' biedt een unieke tevreden­heids­­garantie. Mocht je ondanks onze inspan­nin­gen het beste grafisch vak­onder­wijs te bie­den, niet tevreden zijn in het verloop van de cursus, dan retour­ne­ren wij het niet-gevolg­de deel van het cur­sus­bedrag. Deze garan­tie bieden wij gedurende de eerste 12 lessen van de jaarcursus. Een reken­voorbeeld: als je in het onverhoopte geval na 5 lessen toch wilt afzien van de cursus, dan krijg je € 1700,– (31/36 x 1975,–) retour.

 

Een inspirerende samenwerking

Net zoals jij enthousiast bent om je gra­fi­sche kennis uit te breiden, zo staan wij ent­hou­siast voor onze groepen. Wij houden ervan om onze kennis profes­sio­neel en didactisch verantwoord over te dragen. Dat is de reden waarom wij ons vak ervan heb­ben gemaakt! Iedere dag genieten wij van de steeds verder evoluerende gra­fi­sche technieken en van al het moois dat onze cursisten maken.

logo Creative Sweet
logo Creative Sweet