Typografie1) Typografie

Typografie vormt het elemen­taire fun­da­ment van veel vorm­ge­ge­ven producten. In dit blok leer je de ontstaans­geschie­de­nis en categorisering van letter­families, hun functio­naliteit en onderlinge wissel­werking. Je leert de antwoor­den op vragen als: welke typo­grafie is het meest geschikt voor het web en wat zijn de 'best prac­ti­ses' van typografie?

 

Vormgeving2) Vormgeving

In dit blok leer je de grond­sla­gen van de kleu­ren­leer, het grid-sys­teem, vlakver­de­lingen, papier­soorten, etc. Je weet na dit blok o.a. hoe je een bladinde­ling kunt maken en hoe je een coherent kleuren­schema sa­men­stelt. En je leert vooral de universele prin­ci­pes van vorm­geving.

 

Opmaakprogramma's3) Opmaak­programma's

Je krijgt drie vol­ledige cursussen Photo­hop, InDe­sign  Illus­tra­tor in 3 blokken van 8 weken. Zie de afzonderlijke cursus­pagi­na's van Photohop, ID en Illus­tra­tor voor een overzicht van de les­inhoud. Na deze blok­ken weet je hoe je logo's ont­werpt, beelden vergaand aan­past en een flyer, nieuwsbrief of tijdschrift opmaakt.

 

4) Bezoek aan drukkerij

Na het vorige blok breng je met de cursus­groep een be­zoek aan een drukkerij om een goede in­druk te krijgen van het druk­proces.

 

baret jaarcursus

Webdesign5) Webdesign

Nadat in de vo­ri­ge blokken de nadruk heeft gelegen op op­maak en druk­werk, leer je in dit blok van twee weken een web­site te bouwen met Muse. Met dit pro­gram­ma (dat op ID lijkt) ben je snel in staat om bijzonder fraaie en inter­ac­tie­ve websites te bouwen (zoals deze!). Er komt geen ken­nis van html, css of java­script aan te pas. Zie de cursus­pagina van Muse voor de volledige les­inhoud.

 

Presentaties6) Presentaties

Heb je al eens een presentatie gehouden? In dit gedeelte van de jaarcursus leer je hoe je een onder­werp het best kunt presen­te­ren. Ook komen digitale hulp­mid­de­len als Key­note, Poll Every­where, Kahoot en Type­form aan bod. En weet jij precies waarom Steve Jobs zo'n over­tui­gen­de presentator was? Na dit blok wel!

 

Leslokatie

De lokatie waar de jaarcursus plaatsvindt, is de vergader­zaal van [email protected] of tt-vereniging Tempo-Team te Amster­dam. Kijk op de pagi­na met cursus­lokaties om een indruk te krijgen van de les­omgeving van deze onlangs opgele­ver­de nieuwbouw. In de ontvangst­ruimte zijn (warme) dranken en versna­pe­ringen voor­handen.

 

Tarief jaarcursus

De kosten van de grafische jaarcursus be­dragen € 1975,– ex. BTW. Inbegrepen zijn de handleidingen PS, ID, Illustra­tor, Muse en Keynote. Verder krijg je alle di­gitale leer­middelen na de cur­sus mee en houd je een jaar lang toegang tot ons LMS-sys­teem met tests, oefe­nin­gen, certif­i­caat etc.

 

Tevredenheidsgarantie

'Grafische Cursussen' biedt een unieke tevreden­heids­­garantie. Mocht je ondanks onze inspan­nin­gen het beste grafisch vak­onder­wijs te bie­den, niet tevre­den zijn in het verloop van de cursus, dan retourneren wij het niet-gevolg­de deel van het cursus­bedrag. Deze garan­tie bieden wij gedurende de eerste 12 lessen van de cursus. Een reken­voor­­beeld: als je in het onver­hoopte geval na 5 lessen toch wilt afzien van de cursus, dan krijg je € 1700,– (31/36 x 1975,–) retour.

 

Een inspirerende samen­werking

Net zoals jij enthousiast bent om je gra­fi­sche kennis uit te breiden, zo staan wij ent­hou­siast voor onze groepen. Wij houden ervan om onze kennis professioneel en didactisch verantwoord over te dragen. Dat is de reden waarom wij ons vak ervan heb­ben gemaakt! Iedere dag genieten wij van de steeds verder evoluerende gra­fi­sche technieken en van al het moois dat onze cursisten maken.

checkstate-of-the-art cursusmateriaal

checkonline tests en certificaat

check36 weken grafisch onderwijs door vakdocenten

checkmaximaal 12 deelnemers

checkalles over drukwerk en webdesign

checkleer professioneel presenteren

checktevredenheidsgarantie

Meer informatie?

 

  bel: 06 132 36 648

De jaarcursus bestaat uit diverse blok­ken van in totaal 36 bijeenkomsten. Deze ex­clusieve cursus wordt één­maal per jaar geor­ga­ni­seerd in de  ochtend­uren (zater­dagen van 9.30 u – 12.00 u). De pro­gram­ma's Photo­­shop, InDesign en Illustra­tor vormen een belang­rijk onder­deel van deze omvat­tende cur­sus, maar ook Muse en allerlei typografische en presentatie-tools komen uitgebreid aan bod.

Opmaakprogramma's

logo Grafische Cursussen
logo Creative Sweet

Typografie

Vormgeving

Opmaakprogramma's

baret jaarcursus

checkmaximaal 12 deelnemers

checktevredenheidsgarantie

Webdesign

Presentaties

embleem Grafische Cursussen
logo Creative Sweet
Homeknop

Meer informatie?

  bel: 06 132 36 648

1) Typografie

Typografie vormt het elemen­taire fun­da­ment van veel vorm­ge­ge­ven producten. In dit blok van de jaarcursus leer je de ontstaans­geschiedenis en categorisering van letter­families, hun functio­naliteit en onderlinge wissel­wer­king. Je krijgt antwoor­den op vragen als: welke typo­grafie is het meest geschikt voor het web en wat zijn de 'best prac­ti­ses' van typografie?

 

 

 

2) Vormgeving

In dit blok leer je de grond­sla­gen van de kleu­ren­leer, het grid-sys­teem, vlakver­de­lingen, papiersoorten, etc. Je weet na dit blok o.a. hoe je een blad­inde­ling kunt maken en hoe je een coherent kleurenschema samen­stelt. En je leert vooral de universele prin­ci­pes van vormgeving.

 

 

 

3) Opmaak­programma's

Je krijgt drie vol­ledige cursussen Photo­hop, InDe­sign en Illus­tra­tor in 3 blokken van 8 weken. Zie de afzonderlijke cursus­pagi­na's van Photohop, Illus­trator en ID voor een overzicht van de les­inhoud. Na deze blok­ken van de jaarcursus weet je hoe je logo's ont­werpt, beelden vergaand aan­past en een flyer, nieuwsbrief of tijdschrift opmaakt.

 

 

4) Bezoek aan drukkerij

Na het vorige blok breng je met de cursus­groep een bezoek aan een drukkerij om een goede in­druk te krijgen van het druk­proces.

 

 

 

5) Webdesign

Nadat in de vo­ri­ge blokken de nadruk heeft gelegen op op­maak en druk­werk, leer je in dit blok van twee weken een web­site te bouwen met Muse. Met dit pro­gram­ma (dat op ID lijkt) ben je snel in staat om bijzonder fraaie en inter­ac­tie­ve websites te bouwen (zoals deze!). Er komt geen ken­nis van html, css of java­script aan te pas. Zie de cursus­pagina van Muse voor de volledige les­inhoud.

 

 

 

6) Presentaties

Heb je al eens een presentatie gehouden? In dit gedeelte van de jaarcursus leer je hoe je een onder­werp het best kunt presen­te­ren. Ook komen digitale hulp­mid­de­len als Key­note, Poll Every­where, Kahoot en Type­form aan bod. En weet jij precies waarom Steve Jobs zo'n over­tuigende presentator was? Na dit blok wel!

 

 

Leslokatie

De lokatie waar de jaarcursus plaatsvindt, is de vergader­zaal van [email protected] of tt-vereniging Tempo-Team te Amster­dam. Kijk op de pagi­na met cursuslokaties om een indruk te krijgen van de les­omgeving van deze onlangs opgele­ver­de nieuw­bouw. In de ontvangstruimte zijn (warme) dranken en versna­pe­ringen voor­handen.

 

 

Tarief jaarcursus

De kosten van de grafische jaarcursus be­dragen € 1975,– ex. BTW. Inbegrepen zijn de handleidingen voor PS, ID, Illustra­tor, Muse en Keynote. Verder krijg je alle di­gitale leermiddelen na de cur­sus mee en houd je een jaar lang toegang tot ons LMS-sys­teem met tests, oefe­nin­gen, certif­i­caat etc.

 

 

Tevredenheidsgarantie

'Grafische Cursussen' biedt een unieke tevreden­heids­­garantie. Mocht je ondanks onze inspan­nin­gen het beste grafisch vak­onder­wijs te bie­den, niet tevreden zijn in het verloop van de cursus, dan retour­ne­ren wij het niet-gevolg­de deel van het cur­sus­bedrag. Deze garan­tie bieden wij gedurende de eerste 12 lessen van de jaarcursus. Een reken­voorbeeld: als je in het onverhoopte geval na 5 lessen toch wilt afzien van de cursus, dan krijg je € 1700,– (31/36 x 1975,–) retour.

 

 

Een inspirerende samenwerking

Net zoals jij enthousiast bent om je gra­fi­sche kennis uit te breiden, zo staan wij ent­hou­siast voor onze groepen. Wij houden ervan om onze kennis profes­sio­neel en didactisch verantwoord over te dragen. Dat is de reden waarom wij ons vak ervan heb­ben gemaakt! Iedere dag genieten wij van de steeds verder evoluerende gra­fi­sche technieken en van al het moois dat onze cursisten maken.

 

logo Creative Sweet
logo Creative Sweet