UWV Scholingsparnter

'Grafische Cur­sus­sen | Option One' is scholings­part­ner van het UWV. In het kader van de re-integratie­bevorderende taak van het UWV (werken aan per­spec­tief) is een overeen­komst gesloten voor de uitvoering van scholin­gen en/of functie­gerichte vaardigheids­trainingen. Bent u cliënt bij het UWV, dan komt u in aanmer­king voor gesubsidieerde scho­ling bij 'Grafische Cur­sus­sen/­Option One'.

UWV Werken aan perspectief

Advies over (om)scholing bij het UWV

Scholing of omscholing kan u helpen om een baan te vin­den die u leuk vindt en die past bij uw mogelijk­he­den. Neem vooraf contact op met uw coach/arbeids­deskundige bij het UWV voor advies over scholing. Naast scholing kunt u deelnemen aan zoge­naamde 'functie­gerichte vaardig­heids­trainingen' waardoor uw kansen op de arbeids markt zullen toene­men.

 

Wanneer betaalt UWV de opleiding?

Als de scholing noodzakelijk is om ander werk te vinden, betaalt UWV uw opleiding. Voorwaarde is dat u er alles aan doet om de opleiding suc­cesvol af te ronden. Als u toe­stem­ming krijgt voor scholing en deze is noodzakelijk, kunt u bij UWV een tijde­lijke vrijstelling aanvragen voor uw sollici­tatie­plicht. Meer UWV-infor­ma­tie over scholing leest u op de web­pa­gina's voor WIA- en WW-uitkerings­gerech­tigden.

Welke cursussen komen in aanmerking?

De kortdurende cursussen van 'Gra­fische Cursussen | Option One' kunt u als klant van UWV afnemen in de vorm van een 'functie­gerichte vaardig­heidstraining'. Stel dat u Marketing-medewerker was en ook digitale nieuws­brieven moet leren verstu­ren. Dan biedt de cursus 'Nieuws­brieven met Mail­Chimp' een functiegerichte vaar­digheids­training.
In het kader van scholing en re-integra­tie komt de 'Jaar­cursus Grafische Vorm­geving' in aanmerking.

 

Wat zijn wij verplicht?

'Grafische Cursussen | Option One' is ver­plicht om een rapportage aan UWV te ver­strekken over de aanmel­ding, niet verschij­nen, niet meewer­ken of voortijdig stoppen van de zijde van de cursist. Ook wordt aan het UWV gerap­por­teerd over de voort­gang en het bereikte eind­resultaat.

Foto UWV vlag
UWV Werken aan perspectief
Foto UWV vlag
logo Grafische Cursussen
logo Grafische Cursussen
UWV Werken aan perspectief
Foto UWV vlag
embleem Grafische Cursussen
logo Grafische Cursussen
UWV Werken aan perspectief
Foto UWV vlag
Homeknop
logo Grafische Cursussen
logo Grafische Cursussen
UWV Werken aan perspectief
Foto UWV vlag