Cursusinformatie Keynote: € 375,–

Algemeen

Onderwerpen

Cursus Keynote basis

Cursuslocatie: Aristo Accommo­daties of Seats2meet. Les­tij­den: 10.30 u – 17.00 u. Een lunch is inbegre­pen. Cur­sus­sen van 'Grafische Cursussen' gaan gegarandeerd door vanaf 2 cursisten. Het maximum aantal cursisten bedraagt 6. Wij streven naar een cursusgroep van gelijk instapniveau en houden daarom zo nodig een telefonisch of skype-gesprek vooraf met de cursisten.

Ik meld
me aan !

Keynote, het presentatie­pakket van Apple, maakt het moge­lijk om zeer gelikte presen­taties te maken met uit­gebreide inter­acti­vi­teit en hulp­mid­de­len voor de pre­sen­ta­tor. Keynote biedt veel mogelijk­heden en is –Apple toe­ver­trouwd– gedis­tingeer­der dan de bekende rivaal Power­point. Pre­sen­ta­ties zijn van­uit Key­note om te zetten naar diverse bestands­formaten, waar­onder Quick­time en Power­point, maar in het laatste geval gaat enige functio­na­li­teit en vorm­geving verloren.

Keynote is er ook als App voor de Ipad en Iphone. Je kunt dus niet alleen presen­taties afspelen op mobiele appa­ra­ten, maar er ook presen­ta­ties op maken. Of je nu een nieuw product aan klan­ten wilt laten zien, je eigen port­folio of een jaar­ver­slag met geani­meerde grafie­ken, Key­note zorgt er voor. De slides kunnen verbazing­wek­kende over­gan­gen laten zien, die geen enkel ander pro­gramma tot zijn beschik­king heeft. Je kunt onder­delen onder andere (semi)trans­pa­rant maken, ani­me­ren, over laten vloei­en en scha­len.

 

Wat leer je in de eendaagse cursus Keynote?

Na de cursus kun je zelfstandig professionele presentaties maken met behulp van Apple Key­note. De verhouding tekst-beeld speelt hierbij een centrale rol. Je leert aantrekkelijke dia’s maken met o.a. live peilingen, animaties en overgangen.

 

Cursusmateriaal

Bij de cursus is het digitale boek ‘Professionele Anima­ties en Presentaties met Keynote’ inbe­gre­pen. Dit boek, geschreven door de docent, gaat vergezeld met digitale oefeningen die je tijdens maar ook na de cursus in je eigen tempo kunt volgen.

Je werkt in principe met Keynote op je eigen lap­top. Tegen meer­kosten (49,– euro ex btw) zijn lap­tops bij 'Grafische Cursussen' te huur.

 

Voor wie is deze cursus bedoeld?

Deze cursus is geschikt voor iedereen die op regelmatige basis presentaties of lezingen geeft en de hoogste kwaliteit van dia’s nastreeft. Vanzelfsprekend krijg je ook tips omtrent de interactie met het publiek, maar de nadruk ligt op de vormgeving en de moderne technische mogelijkheden van presentaties. Keynote is een zeer divers pakket en is –Apple toevertrouwd– gedistingeerder dan de bekende rivaal Power­point.

 

Basiskennis

Om aan deze cursus te kunnen deel­nemen, word je geacht alge­mene computer­­vaardig­heden te bezit­ten, zoals het kopiëren van bestan­den of het openen van pro­gramma's en bestan­den. Ook moet je een USB-stick kunnen gebrui­ken en enige kennis van bestands­beheer op OS X is gewenst.

 

Certificaat

Aan het eind van de cur­sus ontvang je een certi­fi­caat, mits je een vol­doende scoort op de eind­toets.  Het staat je vrij om gedu­rende 3 maan­den na de cursus de docent te mai­len met speci­fieke Keynote-vragen.

 

Waarin onderscheiden wij ons van concurrerende opleidingsinstituten?

Grofweg kun je de opleidings­instituten inde­len in 'grote' en 'kleine' klas­sen. Wij han­teren een maxi­mum aantal cur­sis­ten van 6. In dit geper­so­na­li­seerd 'kleine klas'-onder­wijs bieden wij gega­ran­deerd een lage prijs. Dit zijn de rede­nen waarom wij dit kunnen garan­deren:

 

checkgeen soft- en hardware-kosten: je oefent met Keynote in prin­cipe op je eigen laptop;

checkgeen ves­tigings­kosten: onze cursus­ruimte met alle facili­­tei­­ten wordt  kort­durend gehuurd bij Seats2meet of Aristo Acco­mo­­daties, inclu­­sief beamer, inter­­­net en een heerlijke lunch;

checknauwelijks over­head­­kos­ten: geen secre­­ta­­ri­aat, office- en sales­­­managers. Wij orga­ni­se­ren als docen­ten zelf de cur­sus­sen.

 

Check onze cursus­tarie­ven en ver­ge­­lijk ze gerust met die van andere aan­bie­ders. Doe het!

 

Verder onder­schei­den wij ons door een Lear­ning Manage­ment Sys­teem waarin alle cur­sis­ten op multi­me­diale wijze kun­nen wor­den onder­wezen en gevolgd. Grafische Cursussen is de enige aan­bie­der van respon­sive cursus­materiaal dat je zowel op je lap­top als je tab­let en smart­phone kunt vol­gen.

 

Zijn er dan geen na­de­len? Jazeker, die zijn er ook:

 

minbij ons geen prach­tig uit­zicht over een hoofd­stede­lijke gracht met overeen­komstige tarieven;

minbij ons geen cursussen op het gebied van video & audio, marketing (SEO en analytics) en office-pakketten. Wel state-of-the-art cursussen op grafisch gebied en op het gebied van webdesign en presentatie.

 

Heb je nog een vraag over de cursus? Neem dan eerst contact met ons op!

 

afbeeldingen cursus Photoshop

De interface & Tekst

In het eerste blok leer je de ver­schil­len­de functionele onder­delen van Keynote ken­nen: de menu- en knop­penbalk, de weer­gaven, het navi­ga­tie-, opmaak- en anima­tie­paneel, en de verschillende vensters. Zoals je gewend bent van Apple is aan­dacht besteed aan gebruiks­vrien­de­lijk­heid en eenvoud. In dit blok komt verder het werken met thema’s en basisdia’s aan bod. Tenslotte oefen je je in alle moge­lijk­heden voor het wer­ken met tekst.

 

 • De workflow voor het maken van presentaties
 • De interface: de verschillende panelen, balken en vensters
 • De verschillende weergaven
 • Een presentatie openen en opslaan
 • Thema’s, basisdia’s en presentatie­dia’s
 • Dia’s toevoegen, verwijderen en ordenen
 • Een eigen thema opslaan
 • Tekstinstellingen
 • Alinea- en tekenstijlen, koppelingen

 

Vormen, Afbeel­din­gen, audio en video

In dit blok maak je een stroom­schema met behulp van de vormen en kleur­ver­lo­pen binnen Keynote. Verder leer je bruik­baar beeld­materiaal te zoeken op inter­net en pas je dat binnen Keynote aan. Hiervoor heb je geen beeld­bewer­kings­pakket nodig! Ook speel je binnen je presen­tatie audio en video af. Een span­nende en nieuwe ontwikke­ling is het hou­den van live peilingen onder je publiek tijdens je presentatie! Je leert deze inter­actieve service in je presen­ta­tie op te nemen.

 

 • Vormen, lijnen en kleur
 • Een stroomschema met pijlen en cirkels
 • Kleuren en verlopen
 • Vormen tekenen met de pen
 • Afbeeldingen en beeldbewerking
 • Maskers en vrijstaand maken
 • Waar vind je geschikt beeld­mate­riaal
 • Het toevoegen en toepassen van audio & video
 • Live peilingen

 

Animaties

Wat is er leuker dan het maken van ani­maties? In deze les zorg je dat dia’s prach­tig in elkaar overvloeien en hoe geani­meer­de objecten met een muisklik je presen­tatie kracht bijzetten. Ook staan we stil bij het feit dat je niet ‘over the top’ moet gaan. Subti­li­teit is een onder­deel van profes­sio­naliteit.

 

 • Dia-overgangen
 • ‘Animaties in’, ‘animaties uit’ en ‘taken’
 • Het venster ‘Animatievolgorde’
 • Lijnanimatie
 • Complexe animaties
 • Een juiste timing
 • Bewegingspaden
 • Animatie door verplaatsing en rotatie
 • Animatie door kleurwijziging en schalen
 • Magisch verplaatsen

 

Tabellen, diagram­men en Extra’s

In veel presentaties spelen cijfers en ont­wikke­lingen een belangrijke rol. Tabel­len en diagrammen kunnen het publiek ver­velen maar juist ook boeien. Hoe breng je deze elemen­ten in een presen­tatie zo duidelijk en fraai als mogelijk over? Ver­der krijg je in dit laatste blok veel tips over hoe je Key­note kunt aan­passen om je presentatie tot een unieke gebeurtenis te maken.

 

 • Het invoeren van data
 • Tabellen en formules
 • 2D en 3D-diagrammen
 • Animaties van tabellen en diagram­men
 • Afdrukken en export van presen­taties
 • Het presentatorscherm
 • Keynote op je smartphone, tablet of het web
 • Afstandsbediening

 

 

MELD JE AAN !

Bel adviseur
info jaarcursus

Heb je vandaag al iets leuks geleerd?

logo Grafische Cursussen

STUUR MIJ TIPS & TRICKS !

© Grafische Cursussen & creative sweet zijn eigendom van option one, 2020

Cursus Keynote basis
afbeeldingen cursus Photoshop
logo Grafische Cursussen
Bel adviseur
info jaarcursus
logo Grafische Cursussen
Cursus Keynote basis
afbeeldingen cursus Photoshop
embleem Grafische Cursussen
logo Grafische Cursussen
Homeknop

Algemeen

Onderwerpen

Cursus Keynote basis

Cursuslocatie: Aristo Accommo­daties of Seats2meet. Les­tij­den: 10.30 u – 17.00 u. Een lunch is inbegre­pen. Cur­sus­sen van 'Grafische Cursussen' gaan gegarandeerd door vanaf 2 cursisten. Het maximum aantal cursisten bedraagt 6. Wij streven naar een cursusgroep van gelijk instapniveau en houden daarom zo nodig een telefonisch of skype-gesprek vooraf met de cursisten.

Keynote, het presentatie­pakket van Apple, maakt het moge­lijk om zeer gelikte presen­taties te maken met uit­gebreide inter­acti­vi­teit en hulp­mid­de­len voor de pre­sen­ta­tor. Keynote biedt veel mogelijk­heden en is –Apple toe­ver­trouwd– gedis­tingeer­der dan de bekende rivaal Power­point. Pre­sen­ta­ties zijn van­uit Key­note om te zetten naar diverse bestands­formaten, waar­onder Quick­time en Power­point, maar in het laatste geval gaat enige functio­na­li­teit en vorm­geving verloren.

Keynote is er ook als App voor de Ipad en Iphone. Je kunt dus niet alleen presen­taties afspelen op mobiele appa­ra­ten, maar er ook presen­ta­ties op maken. Of je nu een nieuw product aan klan­ten wilt laten zien, je eigen port­folio of een jaar­ver­slag met geani­meerde grafie­ken, Key­note zorgt er voor. De slides kunnen verbazing­wek­kende over­gan­gen laten zien, die geen enkel ander pro­gramma tot zijn beschik­king heeft. Je kunt onder­delen onder andere (semi)trans­pa­rant maken, ani­me­ren, over laten vloei­en en scha­len.

 

Wat leer je in de eendaagse cursus Keynote?

Na de cursus kun je zelfstandig professionele presentaties maken met behulp van Apple Key­note. De verhouding tekst-beeld speelt hier­bij een centrale rol. Je leert aantrekkelijke dia’s maken met o.a. live peilingen, animaties en overgangen.

 

Cursusmateriaal

Bij de cursus is het digitale boek ‘Profes­sio­nele Anima­ties en Presentaties met Keynote’ inbe­gre­pen. Dit boek, geschreven door de docent, gaat vergezeld met digitale oefe­ningen die je tijdens maar ook na de cursus in je eigen tempo kunt volgen.

Je werkt in principe met Keynote op je eigen lap­top. Tegen meer­kosten (49,– euro ex btw) zijn lap­tops bij 'Grafische Cursussen' te huur.

 

Voor wie is deze cursus bedoeld?

Deze cursus is geschikt voor iedereen die op regelmatige basis presentaties of lezingen geeft en de hoogste kwaliteit van dia’s na­streeft. Vanzelfsprekend krijg je ook tips omtrent de interactie met het publiek, maar de nadruk ligt op de vormgeving en de mo­derne technische mogelijkheden van presen­taties. Keynote is een zeer divers pakket en is –Apple toevertrouwd– gedistingeerder dan de bekende rivaal Power­point.

 

Basiskennis

Om aan deze cursus te kunnen deel­nemen, word je geacht alge­mene computer­­vaardig­heden te bezit­ten, zoals het kopiëren van bestan­den of het openen van pro­gramma's en bestan­den. Ook moet je een USB-stick kunnen gebrui­ken en enige kennis van bestands­beheer op OS X is gewenst.

 

Certificaat

Aan het eind van de cur­sus ontvang je een certi­fi­caat, mits je een vol­doende scoort op de eind­toets.  Het staat je vrij om gedu­rende 3 maan­den na de cursus de docent te mai­len met speci­fieke Keynote-vragen.

 

Waarin onderscheiden wij ons van concurrerende opleidingsinstituten?

Grofweg kun je de opleidings­instituten inde­len in 'grote' en 'kleine' klas­sen. Wij han­teren een maxi­mum aantal cur­sis­ten van 6. In dit geper­so­na­li­seerd 'kleine klas'-onder­wijs bieden wij gega­ran­deerd een lage prijs. Dit zijn de rede­nen waarom wij dit kunnen garan­deren:

 

geen soft- en hardware-kosten: je oefent met Keynote in prin­cipe op je eigen laptop;

geen ves­tigings­kosten: onze cursus­ruimte met alle facili­­tei­­ten wordt  kort­durend gehuurd bij Seats2meet of Aristo Acco­mo­­daties, inclu­­sief beamer, inter­­­net en een heerlijke lunch;

nauwelijks over­head­­kos­ten: geen secre­­ta­­ri­aat, office- en sales­­­managers. Wij orga­ni­se­ren als docen­ten zelf de cur­sus­sen.

 

Check onze cursus­tarie­ven en ver­ge­­lijk ze ge­rust met die van andere aan­bie­ders. Doe het!

 

Verder onder­schei­den wij ons door een Lear­ning Manage­ment Sys­teem waarin alle cur­sis­ten op multi­me­diale wijze kun­nen wor­den onder­wezen en gevolgd. Grafische Cursussen is de enige aan­bie­der van respon­sive cursus­materiaal dat je zowel op je lap­top als je tab­let en smart­phone kunt vol­gen.

 

Zijn er dan geen na­de­len? Jazeker, die zijn er ook:

 

bij ons geen prach­tig uit­zicht over een hoofd­stede­lijke gracht met overeen­komstige tarieven;

bij ons geen cursussen op het gebied van video & audio, marketing (SEO en analytics) en office-pakketten. Wel state-of-the-art cursussen op grafisch gebied en op het gebied van webdesign en presentatie.

 

Heb je nog een vraag over de cursus? Neem dan eerst contact met ons op!

Ik meld me aan !

De interface & Tekst

In het eerste blok leer je de ver­schil­len­de functionele onder­delen van Keynote ken­nen: de menu- en knop­penbalk, de weer­gaven, het navi­ga­tie-, opmaak- en anima­tie­paneel, en de verschillende vensters. Zoals je gewend bent van Apple is aan­dacht besteed aan gebruiks­vrien­de­lijk­heid en eenvoud. In dit blok komt verder het werken met thema’s en basisdia’s aan bod. Tenslotte oefen je je in alle moge­lijk­heden voor het wer­ken met tekst.

 

 • De workflow voor het maken van presentaties
 • De interface: de verschillende panelen, balken en vensters
 • De verschillende weergaven
 • Een presentatie openen en opslaan
 • Thema’s, basisdia’s en presentatie­dia’s
 • Dia’s toevoegen, verwijderen en ordenen
 • Een eigen thema opslaan
 • Tekstinstellingen
 • Alinea- en tekenstijlen, koppelingen

 

Vormen, Afbeel­din­gen, audio en video

In dit blok maak je een stroom­schema met behulp van de vormen en kleur­ver­lo­pen binnen Keynote. Verder leer je bruik­baar beeld­materiaal te zoeken op inter­net en pas je dat binnen Keynote aan. Hiervoor heb je geen beeld­bewer­kings­pakket nodig! Ook speel je binnen je presen­tatie audio en video af. Een span­nende en nieuwe ontwikke­ling is het hou­den van live peilingen onder je publiek tijdens je presentatie! Je leert deze inter­actieve service in je presen­ta­tie op te nemen.

 

 • Vormen, lijnen en kleur
 • Een stroomschema met pijlen en cirkels
 • Kleuren en verlopen
 • Vormen tekenen met de pen
 • Afbeeldingen en beeldbewerking
 • Maskers en vrijstaand maken
 • Waar vind je geschikt beeld­mate­riaal
 • Het toevoegen en toepassen van audio & video
 • Live peilingen

 

Animaties

Wat is er leuker dan het maken van ani­maties? In deze les zorg je dat dia’s prach­tig in elkaar overvloeien en hoe geani­meer­de objecten met een muisklik je presen­tatie kracht bijzetten. Ook staan we stil bij het feit dat je niet ‘over the top’ moet gaan. Subti­li­teit is een onder­deel van profes­sio­naliteit.

 

 • Dia-overgangen
 • ‘Animaties in’, ‘animaties uit’ en ‘taken’
 • Het venster ‘Animatievolgorde’
 • Lijnanimatie
 • Complexe animaties
 • Een juiste timing
 • Bewegingspaden
 • Animatie door verplaatsing en rotatie
 • Animatie door kleurwijziging en schalen
 • Magisch verplaatsen

 

Tabellen, diagram­men en Extra’s

In veel presentaties spelen cijfers en ont­wikke­lingen een belangrijke rol. Tabel­len en diagrammen kunnen het publiek ver­velen maar juist ook boeien. Hoe breng je deze elemen­ten in een presen­tatie zo duidelijk en fraai als mogelijk over? Ver­der krijg je in dit laatste blok veel tips over hoe je Key­note kunt aan­passen om je presentatie tot een unieke gebeurtenis te maken.

 

 • Het invoeren van data
 • Tabellen en formules
 • 2D en 3D-diagrammen
 • Animaties van tabellen en diagram­men
 • Afdrukken en export van presen­taties
 • Het presentatorscherm
 • Keynote op je smartphone, tablet of het web
 • Afstandsbediening

 

 

logo Grafische Cursussen
Bel adviseur