Cursusinformatie HTML-nieuws­brie­ven met MailChimp

Algemeen

Onderwerpen

Cursus MailChimp

Cursuslocatie: Aristo Accommo­daties of Seats2meet. Les­tij­den: 10.30 u – 17.00 u. Een lunch is inbegre­pen. Cur­sus­sen van 'Grafische Cursussen' gaan gegarandeerd door vanaf 2 cursisten. Het maximum aantal cursisten bedraagt 6. Wij streven naar een cursusgroep van gelijk instapniveau en houden daarom zo nodig een telefonisch of skype-gesprek vooraf met de cursisten.

Ik meld
me aan !

Tijdens deze cursus leer je HTML-nieuwsbrieven maken met  Mail­Chimp, een online platform. Je leert niet alleen de vorm­geving van bestaande templates aan te passen, maar je ontwerpt ook een geheel eigen nieuws­brief. MailChimp zorgt er voor dat deze nieuws­brief naar alle klanten of abonnees wordt verstuurd en in alle email-programma’s goed wordt weer­gegeven.  Of men die nu op smart­phones, tablets of  desktop computers leest.

Tijdens deze cursus leer je ook hoe je nieuwe abonnees bijvoorbeeld via je website kunt laten inschrijven en hoe je deze in MailChimp beheert. Verder komt de analyse van verstuurde mailings aan bod.

 

Wat leer je in de eendaagse cursus 'HTML-nieuwsbrief met Mail­Chimp' ?

Na afloop van deze cursus kun je zelfstandig pro­fes­sionele en responsive HTML-nieuwsbrieven ont­wer­pen, mailen en analy­seren met behulp van Mail­Chimp.

 

Cursusmateriaal

Tijdens en gedurende 3 maanden na de cur­sus 'HTML-nieuws­brief met Mail­Chimp' krijg je toegang tot filmp­jes waar­in alle essen­tiële onderdelen van MailChimp aan de orde komen. Tot het cursus­­mate­riaal beho­ren ook korte digi­tale test­jes om te zien in hoe­verre je de les­stof beheerst. De onder­delen waarop je geen vol­doende scoort, neem je onder bege­lei­ding van de docent nog­­maals door.  Je werkt in prin­cipe op je eigen Apple- of Windows-lap­top. Tegen meer­kosten (49,– euro ex btw) zijn ook lap­tops bij 'Grafische Cursussen' te huur.

 

Voor wie is deze cursus bedoeld?

De cursus is bedoeld voor iedereen die belast is met het versturen van digitale nieuws­brieven naar klanten of abonnees. Elke zelfstandig ondernemer kan ge­makkelijk zelf zijn of haar klantenbestand beheren en nieuwsbrieven ver­stu­ren. Deze groep is speciaal uitgenodigd om zonder technische kennis in één dag professionele nieuws­brieven te leren maken en dit marketing instru­ment ade­quaat te leren in te zetten.

 

Basiskennis

Er is voor deze cursus geen specifieke voor­ken­nis nood­zakelijk, maar een gemiddelde, alge­mene computer­kennis is wel gewenst. HTML-kennis is niet vereist, maar kan voor website-integratie wel een voordeel bieden.

 

Certificaat

Aan het eind van de cur­sus ontvang je een certi­fi­caat, mits je een vol­doende scoort op de eind­toets. Het staat je vrij om gedu­rende 3 maan­den na de cursus de docent te mai­len met speci­fieke vragen over het maken van nieuwsbrieven met MailChimp.

 

Waarin onderscheiden wij ons van concurrerende opleidingsinstituten?

Grofweg kun je de opleidings­instituten inde­len in 'grote' en 'kleine' klas­sen. Wij han­teren een maxi­mum aantal cur­sis­ten van 6. In dit geper­so­na­li­seerd 'kleine klas'-onder­wijs bieden wij gega­ran­deerd een lage prijs. Dit zijn de rede­nen waarom wij dit kunnen garan­deren:

 

geen soft- en hardware-kosten: je oefent met MailChimp in prin­cipe op je eigen laptop;

geen ves­tigings­kosten: onze cursus­ruimte met alle facili­­tei­­ten wordt  kort­durend gehuurd bij Seats2meet of Aristo Acco­mo­­daties, inclu­­sief beamer, inter­­­net en een heerlijke lunch;

nauwelijks over­head­­kos­ten: geen secre­­ta­­ri­aat, office- en sales­­­managers. Wij orga­ni­se­ren als docen­ten zelf de cur­sus­sen.

 

Check onze cursus­tarie­ven en ver­ge­­lijk ze gerust met die van andere aan­bie­ders. Doe het!

 

Verder onder­schei­den wij ons door een Lear­ning Manage­ment Sys­teem waarin alle cur­sis­ten op multi­me­diale wijze kun­nen wor­den onder­wezen en gevolgd. 'Grafische Cursussen' is de enige aan­bie­der van respon­sive cursus­materiaal dat je zowel op je lap­top als je tab­let en smart­phone kunt vol­gen.

 

Zijn er dan geen na­de­len? Jazeker, die zijn er ook:

 

bij ons geen prach­tig uit­zicht over een hoofd­stede­lijke gracht met overeen­komstige cursustarieven;

bij ons geen cursussen op het gebied van video & audio, marketing (SEO en analytics) en office-pakketten. Wel state-of-the-art cursussen op grafisch gebied en op het gebied van webdesign en presentatie.

 

Heb je nog een vraag over de cursus? Neem dan eerst contact met ons op!

afbeeldingen MailChimp

Een account en een abonnee-lijst aanmaken

In dit blok wordt duidelijk wat MailChimp is en hoe deze service zich verhoudt tot andere oplossingen voor nieuwsbrieven. Ook maak je een account bij MailChimp aan en leer je een eerste abonnee-lijst op te stellen of te importeren. Je wilt je abonnee-lijst natuurlijk laten groeien en daarom kijken we ook naar de integratie met social media en middelen om een waardevol klantenbestand op te bouwen.

 

 • Wat is MailChimp?
 • Voor- en nadelen MailChimp
 • Een account aanmaken
 • Abonnee-lijsten
 • Integratie social media
 • Kwaliteit van lijsten

 

Vormgeving van nieuwsbrieven

Dit blok is geheel gewijd aan de vorm­geving van nieuws­brieven. Wat zijn de onder­delen van een digitale nieuws­brief? Wat is een template? Hoe zien de stan­daard-tem­pla­tes er uit? Kun je die naar je eigen wensen aanpassen of een eigen template gebruiken? En waar moet je dan op letten? Na dit blok weet je precies wat de moge­lijkheden zijn en is je eigen nieuws­brief hele­maal klaar voor ver­zen­ding.

 

 • Functionele onderdelen van nieuwsbrieven
 • Opmaak en vormgeving van nieuwsbrieven
 • Responsive nieuwsbrieven
 • Soorten templates
 • Aanpassing van bestaande templates
 • Eigen templates

 

Je eerste Campagne

De marketing en verzending van een nieuwsbrief wordt ‘campagne’ genoemd. In dit blok zet je je eerste campagne op en beslis je welk moment het meest ge­schikt is voor verzending. Daarna analy­seer je de resultaten met behulp van onder andere de vak­termen ‘Open Rate’, ’Click Rate, ‘Click Performance’ en ‘Click Maps’.

 

 • Het opzetten van campagnes
 • Variabelen
 • Het belang van het tijdstip van verzenden
 • Open Rate en Click Rate
 • Click Performance en Maps
 • Google Analytics Tracking
 • Volledige rapportages en analyses

 

Inschrijf­formulieren en uitbrei­dingen

In dit blok wordt aandacht besteed aan inschrijfformulieren, bijvoorbeeld op je web­site. Ook komen gevorderde onder­werpen aan bod als ‘segmenten’, ‘groe­pen’ en ‘auto­respon­ders’. Daar­naast komt de Mail­Chimp App voor smart­phone of tablet aan bod.

 

 • Inschrijfformulieren
 • Segmenten
 • Groepen
 • Autoresponders
 • MailChimp App

 

Bel adviseur
info jaarcursus

Heb je vandaag al iets leuks geleerd?

logo Grafische Cursussen

STUUR MIJ TIPS & TRICKS !

© Grafische Cursussen & creative sweet zijn eigendom van option one, 2018

Cursus MailChimp
afbeeldingen MailChimp
logo Grafische Cursussen
Bel adviseur
info jaarcursus
logo Grafische Cursussen
Cursus MailChimp
afbeeldingen MailChimp
embleem Grafische Cursussen
logo Grafische Cursussen
Homeknop

Algemeen

Onderwerpen

Cursus MailChimp

Cursuslocatie: Aristo Accommo­daties of Seats2meet. Les­tij­den: 10.30 u – 17.00 u. Een lunch is inbegre­pen. Cur­sus­sen van 'Grafische Cursussen' gaan gegarandeerd door vanaf 2 cursisten. Het maximum aantal cursisten bedraagt 6. Wij streven naar een cursusgroep van gelijk instapniveau en houden daarom zo nodig een telefonisch of skype-gesprek vooraf met de cursisten.

Tijdens deze cursus leer je HTML-nieuwsbrieven maken met  Mail­Chimp, een online platform. Je leert niet alleen de vorm­geving van bestaande templates aan te passen, maar je ontwerpt ook een geheel eigen nieuws­brief. MailChimp zorgt er voor dat deze nieuws­brief naar alle klanten of abonnees wordt verstuurd en in alle email-programma’s goed wordt weer­gegeven.  Of men die nu op smart­phones, tablets of  desktop computers leest.

Tijdens deze cursus leer je ook hoe je nieuwe abonnees bijvoorbeeld via je website kunt laten inschrijven en hoe je deze in MailChimp beheert. Verder komt de analyse van verstuurde mailings aan bod.

 

Wat leer je in de eendaagse cursus 'HTML-nieuwsbrief met Mail­Chimp' ?

Na afloop van deze cursus kun je zelfstandig pro­fes­sionele en responsive HTML-nieuws­brieven ont­wer­pen, mailen en analy­seren met behulp van Mail­Chimp.

 

Cursusmateriaal

Tijdens en gedurende 3 maanden na de cur­sus 'HTML-nieuws­brief met Mail­Chimp' krijg je toegang tot filmp­jes waar­in alle essen­tiële onderdelen van MailChimp aan de orde komen. Tot het cursus­­mate­riaal beho­ren ook korte digi­tale test­jes om te zien in hoe­verre je de les­stof beheerst. De onder­delen waarop je geen vol­doende scoort, neem je onder bege­lei­ding van de docent nog­­maals door.  Je werkt in prin­cipe op je eigen Apple- of Windows-lap­top. Tegen meer­kosten (49,– euro ex btw) zijn ook lap­tops bij 'Grafische Cursussen' te huur.

 

Voor wie is deze cursus bedoeld?

De cursus is bedoeld voor iedereen die belast is met het versturen van digitale nieuws­brieven naar klanten of abonnees. Elke zelfstandig ondernemer kan ge­makkelijk zelf zijn of haar klantenbestand beheren en nieuwsbrieven ver­stu­ren. Deze groep is speciaal uitgenodigd om zonder technische kennis in één dag profes­sionele nieuws­brieven te leren maken en dit marketing instru­ment ade­quaat te leren inzet­ten.

 

Basiskennis

Er is voor deze cursus geen specifieke voor­ken­nis nood­zakelijk, maar een gemiddelde, alge­mene computer­kennis is wel gewenst. HTML-kennis is niet vereist, maar kan voor website-integratie wel een voordeel bieden.

 

Certificaat

Aan het eind van de cur­sus ontvang je een certi­fi­caat, mits je een vol­doende scoort op de eind­toets. Het staat je vrij om gedu­rende 3 maan­den na de cursus de docent te mai­len met speci­fieke vragen over het maken van nieuwsbrieven met MailChimp.

 

Waarin onderscheiden wij ons van concurrerende opleidingsinstituten?

Grofweg kun je de opleidings­instituten inde­len in 'grote' en 'kleine' klas­sen. Wij han­teren een maxi­mum aantal cur­sis­ten van 6. In dit geper­so­na­li­seerd 'kleine klas'-onder­wijs bieden wij gega­ran­deerd een lage prijs. Dit zijn de rede­nen waarom wij dit kunnen garan­deren:

 

geen soft- en hardware-kosten: je oefent met MailChimp in prin­cipe op je eigen laptop;

geen ves­tigings­kosten: onze cursus­ruimte met alle facili­­tei­­ten wordt  kort­durend gehuurd bij Seats2meet of Aristo Acco­mo­­daties, inclu­­sief beamer, inter­­­net en een heerlijke lunch;

nauwelijks over­head­­kos­ten: geen secre­­ta­­ri­aat, office- en sales­­­managers. Wij orga­ni­se­ren als docen­ten zelf de cur­sus­sen.

 

Check onze cursus­tarie­ven en ver­ge­­lijk ze gerust met die van andere aan­bie­ders. Doe het!

 

Verder onder­schei­den wij ons door een Lear­ning Manage­ment Sys­teem waarin alle cur­sis­ten op multi­me­diale wijze kun­nen wor­den onder­wezen en gevolgd. 'Grafische Cursussen' is de enige aan­bie­der van respon­sive cursus­materiaal dat je zowel op je lap­top als je tab­let en smart­phone kunt vol­gen.

 

Zijn er dan geen na­de­len? Jazeker, die zijn er ook:

 

bij ons geen prach­tig uit­zicht over een hoofd­stede­lijke gracht met overeen­komstige cursustarieven;

bij ons geen cursussen op het gebied van video & audio, marketing (SEO en analytics) en office-pakketten. Wel state-of-the-art cursussen op grafisch gebied en op het gebied van webdesign en presentatie.

 

Heb je nog een vraag over de cursus? Neem dan eerst contact met ons op!

Ik meld me aan !

Een account en een abonnee-lijst aan­ma­ken

In dit blok wordt duidelijk wat Mail­Chimp is en hoe deze service zich verhoudt tot andere oplossingen voor nieuwsbrieven. Ook maak je een account bij MailChimp aan en leer je een eerste abonnee-lijst op te stellen of te importeren. Je wilt je abonnee-lijst natuurlijk laten groei­en en daarom kijken we ook naar de integratie met social media en middelen om een waardevol klanten­bestand op te bouwen.

 

 • Wat is MailChimp?
 • Voor- en nadelen MailChimp
 • Een account aanmaken
 • Abonnee-lijsten
 • Integratie social media
 • Kwaliteit van lijsten

 

Vormgeving van nieuwsbrieven

Dit blok is geheel gewijd aan de vorm­geving van nieuws­brieven. Wat zijn de onder­delen van een digitale nieuws­brief? Wat is een template? Hoe zien de stan­daard-tem­pla­tes er uit? Kun je die naar je eigen wensen aanpassen of een eigen template gebruiken? En waar moet je dan op letten? Na dit blok weet je precies wat de moge­lijkheden zijn en is je eigen nieuws­brief hele­maal klaar voor ver­zen­ding.

 

 • Functionele onderdelen van nieuwsbrieven
 • Opmaak en vormgeving van nieuwsbrieven
 • Responsive nieuwsbrieven
 • Soorten templates
 • Aanpassing van bestaande templates
 • Eigen templates

 

Je eerste Campagne

De marketing en verzending van een nieuwsbrief wordt ‘campagne’ genoemd. In dit blok zet je je eerste campagne op en beslis je welk moment het meest ge­schikt is voor verzending. Daarna analy­seer je de resultaten met behulp van onder andere de vak­termen ‘Open Rate’, ’Click Rate, ‘Click Performance’ en ‘Click Maps’.

 

 • Het opzetten van campagnes
 • Variabelen
 • Het belang van het tijdstip van verzenden
 • Open Rate en Click Rate
 • Click Performance en Maps
 • Google Analytics Tracking
 • Volledige rapportages en analyses

 

Inschrijf­formulieren en uitbrei­dingen

In dit blok wordt aandacht besteed aan inschrijfformulieren, bijvoor­beeld op je web­site. Ook komen gevorderde onder­werpen aan bod als ‘segmenten’, ‘groe­pen’ en ‘auto­respon­ders’. Daar­naast komt de Mail­Chimp App voor smart­phone of tablet aan bod.

 

 • Inschrijfformulieren
 • Segmenten
 • Groepen
 • Autoresponders
 • MailChimp App

 

MELD JE AAN !

logo Grafische Cursussen
Bel adviseur