Docenten

De docenten van Grafische Cursussen werken samen in een moderne vorm zonder direc­tie, management of secre­ta­riaat. Cursusaccommodaties wor­den per cursus gehuurd of in company verzorgd. Wij vormen een 'gilde': vak­mensen die samen top­cursus­sen orga­ni­se­ren op een flexibele en efficiënte wijze. En daardoor niet te kloppen tarieven voor jou als cursist! Wie vormen dit gilde?

 

CRKBO geregistreerd docent

ANGELO  SPILER

Angelo Spiler (Heerlen, 1963) werkt sinds 1990 met Adobe-pro­gram­ma's en heeft tien jaar docent­erva­ring. Hij publi­ceerde inter­ac­tieve les­boeken over Pho­toshop, InDesign, Muse en Apple Key­note en blogt voor tech­site 42biz. Heeft een brede ken­nis van opmaak- en inter­net­tech­no­logie. Op­rich­ter van het plat­form Gra­fische Cur­sus­sen. Bel of mail Angelo voor meer infor­ma­tie over de jaar­gang­cur­sus­sen of de spe­ci­fieke cur­sus­sen die hij geeft: angelo­­@grafische­cur­­sus­sen.nl.

 

"Ik heb mij toe­gelegd op het ont­wik­ke­len van gestruc­tu­reerde, multi­me­di­ale cur­sus­sen die zowel span­nend en uiterst leer­zaam als prak­tijk­gericht zijn. Van­daar dat we probleemloos een niet-­goed-­geld-­terug-garan­tie geven voor al onze cur­sus­sen."

 

 

 bel Angelo: 06 221 17 709

Angelo Spiler
Irene Jacobs

IRENE  JACOBS

Irene Jacobs (Deurne 1969) heeft in 1993 haar eigen studio I’M JAC DESIGN opge­richt. Na haar studie aan de AKV St Joost  te Breda is zij gaan werken in team­ver­band met andere creatieven voor verschil­lende opdracht­gevers in binnen en buiten­land. Zij is een specialist in Illus­trator en verzorgde onder anderen de aankleding voor meerdere grote sportevenementen zoals de Olympische winterspelen in Vancouver, de Grand depart van de Tour de France in Rotterdam en het WK wiel­rennen in Limburg 2012. Voor meer infor­matie over de cursussen die zij geeft: [email protected]­gra­fische­cur­sus­sen.nl.

 

"De studenten zijn erg inspirerend en het voorbereiden van lessen is voor mij ook altijd een goede extra motivatie om me weer ver diepen in de technische kant van dit leuke vak."

 

 

 bel Irene: 06 290 53 783

DÉSIRÉ  PETER PAUL WESTSTRATE

Désiré Peter Paul Weststrate (Zeeland, 1976) deed de oplei­ding Foto­grafie te Ede en heeft meer­dere jaren in de stu­dio foto­gra­fie ge­werkt. De laat­ste 15 jaar was hij in vas­te dienst als foto­graaf en digi­taal beeld­bewer­ker. Meer nog dan een goede foto­­graaf, kan hij het niet laten zijn kennis te delen en trai­nin­gen te geven. In het ver­lengde van deze trai­nin­gen had hij in zijn func­tie bij de ANWB de eind­verant­woor­de­lijk­heid voor de digi­tale Work-Flow. Bel of mail Désiré Peter Paul voor meer infor­matie over de cursussen die hij geeft: [email protected]­gra­fische­cur­sus­sen.nl.

 

"Ik help fotografen & digitale beeld­bewerkers zich te focus­sen op hun kern­acti­vi­tei­ten. Met een cursus van mij, leer ik jouw foto­grafie-work­flow te stroom­lij­nen en opti­ma­li­seren bin­nen het pro­gramma Light­room. Zodat jij tijd hebt om jouw eigen beeld­­stijl te ont­wik­ke­len".

 

 

 bel Désiré: 06 285 43 596

Désiré Peter Paul Weststrate
Anne-Marie de Haan

nik boersma

Nadat Nik Boersma (Amsterdam, 1961) in 1994 zijn eerste verbinding maakte met het internet, via een krakende en piepende modem, heeft zijn profes­sionele en deels persoon­lijke leven zich voorname­lijk online afgespeeld. In de laatste 20 jaar heeft hij een breed online vakmanschap opge­bouwd en is in diverse disciplines werkzaam geweest: als web­designer en ontwikkelaar, als technisch adviseur en als trainer/docent. Inmiddels heeft hij zijn eigen bedrijf waarmee hij (startende) onder­nemers helpt bij het verbe­­teren van hun online zichtbaar­heid. Hij verdeelt zijn tijd tussen het maken en optima­liseren van websites en het geven van trainingen.

 

“Mijn doel bij het geven van trainingen is deel­nemers te leren “digitaal zelf­redzaam” te zijn. Of dit nu gaat om een cursus WordPress of een ander online onder­werp. De mooiste momenten zijn wanneer ik in de ogen van de deel­nemer het inzicht zie oplichten, wetende dat dit het begin is van zelf verder kunnen. Dat is het mooiste wat er is!”

 

 

 bel Nik: 06-146 61 814

LEONIE  JANSE

Leonie Janse (Noordoostpolder, 1985) is werk­zaam als docente en coördinator gra­fische vorm­geving. Door het verzorgen van zowel technische, grafische als conceptu­ele lessen heeft zij een brede en up-to-date kennis op grafisch gebied.

Tijdens haar opleiding aan de kunstaca­de­mie Artez te Enschede heeft zij geëxperi­menteerd met beeld en commu­nicatie in de vorm van illustraties en (video)instal­laties. Dit heeft haar geholpen een breder zicht te ontwikkelen m.b.t. visuele commu­nicatie. Sinds die tijd is zij ook begonnen als free­lance vormgever en heeft gewerkt aan ver­schil­lende projecten voor met name startende onder­nemers op het gebied van verpakkings­ontwerp en huis­stijlen. Tegen­woordig leeft zij haar crea­tieve geest vooral uit op ontwikke­ling van creatief en didactisch onderwijs­materiaal: contact Leonie via [email protected]­cursus­sen.nl.

 

"Door workshops te verzorgen en les te geven in creatieve onderwerpen komt mijn observe­rende aard en achtergrond in het onderwijs goed van pas. Dit zet ik in bij het verzamelen van beeldend lesmateriaal maar ook in het geven van feedback op gemaakt werk. Ik oordeel niet in goed of fout en ben vooral geïnteres­seerd naar de visuele keuze van de cursist en hoop deze te kunnen begeleiden door hier vragen over te stellen.”

 

 

 bel Leonie: 06 226 02 033

Leonie Janse
CRKBO geregistreerd docent
logo Grafische Cursussen
logo Grafische Cursussen
Angelo Spiler
CRKBO geregistreerd docent
Irene Jacobs
Désiré Peter Paul Weststrate
Anne-Marie de Haan
Leonie Janse
embleem Grafische Cursussen
logo Grafische Cursussen
Homeknop
logo Grafische Cursussen
logo Grafische Cursussen