JAAR­CURSUS

start: 8, 9 & 10 sept.

 di & do: 17.30 u - 20.00 u

 wo: 20.00 u - 22.30 u

De jaarcursus bestaat uit diverse blok­ken van in totaal 36 bijeen­kom­sten. Deze ex­clusieve cursus wordt twee­maal per jaar geor­ga­ni­seerd op zaterdag­ochtend (9.30 u – 12.00 u), dinsdag-, woensdag- of donderdag-­namiddag (17.30 u – 20.00 u) of in de avond (20.00 u – 22.30 u). De pro­gram­ma's Photo­­shop, Illustra­tor  en InDesign vormen een belang­rijk onder­deel van deze omvat­tende cur­sus, maar ook typografische en presentatie-tools komen uitgebreid aan bod.

Typografie1) Typografie

Typografie vormt het elemen­taire fun­da­ment van veel vorm­ge­ge­ven producten. In dit blok leer je de ontstaans­geschie­de­nis en categorisering van letter­families, hun functio­naliteit en onderlinge wissel­werking. Je leert de antwoor­den op vragen als: welke typo­grafie is het meest geschikt voor het web en wat zijn de 'best prac­ti­ses' van typografie?

 

Vormgeving2) Vormgeving

In dit blok leer je de grond­sla­gen van de kleu­ren­leer, het grid-sys­teem, vlakver­de­lingen, papier­soorten, etc. Je weet na dit blok o.a. hoe je een bladinde­ling kunt maken en hoe je een coherent kleuren­schema sa­men­stelt. En je leert vooral de universele prin­ci­pes van vorm­geving.

 

Opmaakprogramma's3) Opmaak­programma's

Je krijgt drie vol­ledige cursussen Photo­hop, InDe­sign  Illus­tra­tor in 3 blokken van 8 weken. Zie de afzonderlijke cursus­pagi­na's van Photohop, ID en Illus­tra­tor voor een overzicht van de les­inhoud. Na deze blok­ken weet je hoe je logo's ont­werpt, beelden vergaand aan­past en een flyer, nieuwsbrief of tijdschrift opmaakt.

 

4) Bezoek aan drukkerij

Na het vorige blok breng je met de cursus­groep een be­zoek aan een drukkerij om een goede in­druk te krijgen van het druk­proces.

 

 

 

check36 weken grafisch onderwijs door vakdocenten

checkmaximaal 12 deelnemers

checkstate-of-the-art cursusmateriaal

checkonline tests en certificaat

checkalles over drukwerk en webdesign

checkleer professioneel presenteren

checkopbouw portfolio

checkvolg de les bij ziekte via de online videokamer

checktevredenheidsgarantie

checkaftrekbaar voor inkomstenbelasting

checkproefles op aanvraag

 

Logo UWV

Webdesign5) Webdesign

Nadat in de vo­ri­ge blokken de nadruk heeft gelegen op op­maak en druk­werk, leer je in dit blok een web­site bouwen. Daar hoeft in principe geen ken­nis van html, css of java­­script aan te pas te komen, maar je leert wel waarvoor deze code is bedoeld. Ook duik je dieper in Word­Press of een van de online dien­sten om web­pagina's te maken.

 

Presentaties6) Presentaties

Heb je al eens een presentatie gehouden? In dit gedeelte van de jaarcursus leer je hoe je een onder­werp het best kunt presen­te­ren. Ook komen digitale hulp­mid­de­len als Key­note, Poll Every­where, Kahoot en Type­form aan bod. En weet jij precies waarom Steve Jobs zo'n over­tui­gen­de presentator was? Na deze les wel!

 

Leslokatie

De jaarcursus vindt plaats in de open les­ruimte van [email protected] te Amster­dam. Kijk op de pagi­na met cursus­lokaties om een indruk te krijgen van de les­omge­ving. In de ontvangst­ruimte zijn (warme) dranken voor­handen.

 

Tarief jaarcursus

De kosten van de grafische jaarcursus be­dragen € 1975,– ex. BTW. Inbegrepen zijn de handleidingen PS, ID, Illustra­tor, WordPress en Keynote. Verder krijg je alle di­gitale leer­midde­len na de cur­sus mee en houd je een jaar lang toegang tot ons LMS-sys­teem met tests, oefe­nin­gen, certif­i­caat etc. En wist je dat het cursus­geld aftrek­baar is voor de inkom­sten­belas­ting?

 

Tevredenheidsgarantie

'Grafische Cursussen' biedt een unieke tevreden­heids­­garantie. Mocht je ondanks onze inspan­nin­gen het beste grafisch vak­onder­wijs te bie­den, niet tevre­den zijn in de kwaliteit van de cursus, dan retourneren wij het niet-gevolg­de deel van het cursus­bedrag. Deze garan­tie bieden wij gedurende de eerste 12 lessen van de cursus. Een reken­voor­­beeld: als je in het onver­hoopte geval na 5 lessen toch wilt afzien van de cursus, dan krijg je € 1700,– (31/36 x 1975,–) retour. Deze garantie geldt niet bij verhui­zing, ziekte, wijzi­ging van werk­omstandig­heden of achter­stand in com­puter­kennis. Een proefles is op aanvraag mogelijk.

 

Lessen missen door ziekte? Hoeft niet!

Mocht je een keer niet aanwezig zijn door ziekte (of vakan­tie), dan log je vanuit bed (of strand­stoel) via je browser een­vou­dig in op onze online videokamer en doe je vanaf afstand toch lekker mee!

 

Een inspirerende samen­werking

Net zoals jij enthousiast bent om je gra­fi­sche kennis uit te breiden, zo staan wij ent­hou­siast voor onze groepen. Wij houden ervan om onze kennis professioneel en didactisch verantwoord over te dragen. Dat is de reden waarom wij ons vak ervan heb­ben gemaakt! Iedere dag genieten wij van al het moois dat onze jaarcursisten maken. We hebben van hun werk een digitale expositie gemaakt.

Heb je vandaag al iets leuks geleerd?

logo Grafische Cursussen

STUUR MIJ TIPS & TRICKS !

© Grafische Cursussen & creative sweet zijn eigendom van option one, 2020

Typografie1) Typografie

Vormgeving2) Vormgeving

Opmaakprogramma's

check36 weken grafisch onderwijs door vakdocenten

checkmaximaal 12 deelnemers

checkstate-of-the-art cursusmateriaal

checkonline tests en certificaat

checkalles over drukwerk en webdesign

checkleer professioneel presenteren

checkopbouw portfolio

checkvolg de les bij ziekte via de online videokamer

checktevredenheidsgarantie

checkaftrekbaar voor inkomstenbelasting

checkproefles op aanvraag

Logo UWV

Webdesign5) Webdesign

Presentaties6) Presentaties

logo Grafische Cursussen
logo Grafische Cursussen
embleem Grafische Cursussen

Typografie

Vormgeving

Opmaakprogramma's

Logo UWV

Webdesign

Presentaties

logo Grafische Cursussen
Homeknop

 

1) Typografie

Typografie vormt het elemen­taire fun­da­ment van veel vorm­ge­ge­ven producten. In dit blok van de jaarcursus leer je de ontstaans­geschiedenis en categorisering van letter­families, hun functio­naliteit en onderlinge wissel­wer­king. Je krijgt antwoor­den op vragen als: welke typo­grafie is het meest geschikt voor het web en wat zijn de 'best prac­ti­ses' van typografie?

 

2) Vormgeving

In dit blok leer je de grond­sla­gen van de kleu­ren­leer, het grid-sys­teem, vlakver­de­lingen, papiersoorten, etc. Je weet na dit blok o.a. hoe je een blad­inde­ling kunt maken en hoe je een coherent kleurenschema samen­stelt. En je leert vooral de universele prin­ci­pes van vormgeving.

 

3) Opmaak­programma's

Je krijgt drie vol­ledige cursussen Photo­shop, InDe­sign en Illus­tra­tor in 3 blokken van 8 weken. Zie de afzonderlijke cursus­pagi­na's van Photohop, Illus­trator en ID voor een overzicht van de les­inhoud. Na deze blok­ken van de jaarcursus weet je hoe je logo's ont­werpt, beelden vergaand aan­past en een flyer, nieuwsbrief of tijdschrift opmaakt.

 

 

4) Bezoek aan drukkerij

Na het vorige blok breng je met de cursus­groep een bezoek aan een drukkerij om een goede in­druk te krijgen van het druk­proces.

 

5) Webdesign

Nadat in de vo­ri­ge blokken de nadruk heeft gelegen op op­maak en druk­werk, leer je in dit blok een web­site bouwen. Daar hoeft in principe geen ken­nis van html, css of java­­script aan te pas te komen, maar je leert wel waarvoor deze code is bedoeld. Ook duik je dieper in Word­Press of een van de online dien­sten om web­pagina's te maken.

 

 

6) Presentaties

Heb je al eens een presentatie gehouden? In dit gedeelte van de jaarcursus leer je hoe je een onder­werp het best kunt presen­te­ren. Ook komen digitale hulp­mid­de­len als Key­note, Poll Every­where, Kahoot en Type­form aan bod. En weet jij precies waarom Steve Jobs zo'n over­tuigende presentator was? Na dit blok wel!

 

Leslokatie

De jaarcursus vindt plaats in de open lesruimte van [email protected] te Amster­dam. Kijk op de pagi­na met cursus­lokaties om een indruk te krijgen van de lesomge­ving. In de ontvangst­ruimte zijn (warme) dranken voor­handen.

 

Tarief jaarcursus

De kosten van de grafische jaarcursus be­dragen € 1975,– ex. BTW. Inbegrepen zijn de handleidingen voor PS, ID, Illustra­tor en Keynote. Verder krijg je alle di­gitale leermiddelen na de cur­sus mee en houd je een jaar lang toegang tot ons LMS-sys­teem met tests, oefe­nin­gen, certif­i­caat etc. En wist je dat het cursus­geld aftrek­baar is voor de inkom­sten­belas­ting?

 

Tevredenheidsgarantie

'Grafische Cursussen' biedt een unieke tevreden­heids­­garantie. Mocht je ondanks onze inspan­nin­gen het beste grafisch vak­onder­wijs te bie­den, niet tevreden zijn in het verloop van de cursus, dan retour­ne­ren wij het niet-gevolg­de deel van het cur­sus­bedrag. Deze garan­tie bieden wij gedurende de eerste 12 lessen van de jaarcursus. Een reken­voorbeeld: als je in het onverhoopte geval na 5 lessen toch wilt afzien van de cursus, dan krijg je € 1700,– (31/36 x 1975,–) retour. Deze garantie geldt niet bij verhui­zing, ziekte, wijzi­ging van werk­omstandig­heden of achter­stand in com­puter­kennis. Een proefles is op aanvraag mogelijk.

 

Lessen missen door ziekte? Hoeft niet!

Mocht je een keer niet aanwezig zijn door ziekte (of vakan­tie), dan log je vanuit bed (of strand­stoel) via je browser een­vou­dig in op onze online videokamer en doe je vanaf afstand toch lekker mee!

 

Een inspirerende samenwerking

Net zoals jij enthousiast bent om je gra­fi­sche kennis uit te breiden, zo staan wij ent­hou­siast voor onze groepen. Wij houden ervan om onze kennis profes­sio­neel en didactisch verantwoord over te dragen. Dat is de reden waarom wij ons vak ervan heb­ben gemaakt! Iedere dag genieten wij van de steeds verder evoluerende gra­fi­sche technieken en van al het moois dat onze cursisten maken.

logo Grafische Cursussen

 

6) Presentaties

Heb je al eens een presentatie gehouden? In dit gedeelte van de jaarcursus leer je hoe je een onder­werp het best kunt presen­te­ren. Ook komen digitale hulp­mid­de­len als Key­note, Poll Every­where, Kahoot en Type­form aan bod. En weet jij precies waarom Steve Jobs zo'n over­tuigende presentator was? Na dit blok wel!

 

Leslokatie

De jaarcursus vindt plaats in de open lesruimte van [email protected] te Amster­dam. Kijk op de pagi­na met cursus­lokaties om een indruk te krijgen van de lesomge­ving. In de ontvangst­ruimte zijn (warme) dranken voor­handen.

 

Tarief jaarcursus

De kosten van de grafische jaarcursus be­dragen € 1975,– ex. BTW. Inbegrepen zijn de handleidingen voor PS, ID, Illustra­tor en Keynote. Verder krijg je alle di­gitale leermiddelen na de cur­sus mee en houd je een jaar lang toegang tot ons LMS-sys­teem met tests, oefe­nin­gen, certif­i­caat etc. En wist je dat het cursus­geld aftrek­baar is voor de inkom­sten­belas­ting?

 

Tevredenheidsgarantie

'Grafische Cursussen' biedt een unieke tevreden­heids­­garantie. Mocht je ondanks onze inspan­nin­gen het beste grafisch vak­onder­wijs te bie­den, niet tevreden zijn in het verloop van de cursus, dan retour­ne­ren wij het niet-gevolg­de deel van het cur­sus­bedrag. Deze garan­tie bieden wij gedurende de eerste 12 lessen van de jaarcursus. Een reken­voorbeeld: als je in het onverhoopte geval na 5 lessen toch wilt afzien van de cursus, dan krijg je € 1700,– (31/36 x 1975,–) retour. Deze garantie geldt niet bij verhui­zing, ziekte, wijzi­ging van werk­omstandig­heden of achter­stand in com­puter­kennis. Een proefles is op aanvraag mogelijk.

 

Lessen missen door ziekte? Hoeft niet!

Mocht je een keer niet aanwezig zijn door ziekte (of vakan­tie), dan log je vanuit bed (of strand­stoel) via je browser een­vou­dig in op onze online videokamer en doe je vanaf afstand toch lekker mee!

 

Een inspirerende samenwerking

Net zoals jij enthousiast bent om je gra­fi­sche kennis uit te breiden, zo staan wij ent­hou­siast voor onze groepen. Wij houden ervan om onze kennis profes­sio­neel en didactisch verantwoord over te dragen. Dat is de reden waarom wij ons vak ervan heb­ben gemaakt! Iedere dag genieten wij van de steeds verder evoluerende gra­fi­sche technieken en van al het moois dat onze cursisten maken.

logo Grafische Cursussen